Pages Menu

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, като партньор на Община Сливен по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ BG05M9OP001-2.018-0039-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, реализира следните дейности: Дейност 1 Мобилно училище „Образованието –път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ по ОП НОИР; Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители“ по ОП НОИР; Дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност през май 2019година.“ по ОП НОИР; Дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни [още]

Read More
„КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“

„КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“

Стартира изпълнението на един от най-значимите социални и образователни проекти с наименование: „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ по ОПРЧР Договор № BG05M9OP001-2.018-0013, и по ОПНОИР Договор № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001 на стойност 889 917 лв. , по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1″, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ реализира мерки по дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на мобилна академия „Мисия образование“. Работа с родители на ученици от селата на община Тунджа; Организиране и провеждане мотивационни кампании /лекции, беседи, мобилни интерактивни форми на обучение, тематични срещи/ на място в селата на община „Тунджа“. Насърчаване на родителите за пълноценно включване в образователния процес, чрез участие в училищния живот. Провеждане на срещи, разговори и мотивиране на [още]

Read More

Интегрираният проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

«Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен” се реализира от Община Сливен в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондацдия „Здравето на ромите” и Сдружение „Лекари на света”. Общата цел на проекта е Подобряване живота и създаване на подходящи условия за устойчива интеграция на маргинализирани и социално изключени роми и хора от други уязвими групи в гр. Сливен. Дейности ОБРАЗОВАНИЕ Изграждане и оборудване на Обединено детско заведение (ОДЗ) и помещения за образователен център (читалище) в кв. „Надежда”; Подбор и обучение на 32 души персонал за Обединено детско заведение, който ще бъде обучен за работа с деца билингви; Организирането на три образователни хепънинга, които да обхванат 3800 жители на квартала; Чрез кампания „От врата на врата” ще бъдат идентифицирани и картотекирани  350 родители и 150 деца в ранна детска възраст от 1 до 6 години, подлежащи на записване в детска ясла или детска градина. Освен записването на подлежащите деца  ще  се  регистрира и социално – икономически статус на семействата и [още]

Read More
Готови за училище 2015-2016

Готови за училище 2015-2016

Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на фондация „Америка за България“, осъществява проект „Готови за училище” през учебната 2015/2016 г. РАКО подкрепя детските градини – ЦДГ „Перуника” село Сотиря, ЦДГ „Радост” село Камен, ЦДГ „Слънчо“ село Самуилово, ЦДГ „Минзухар“ село Крушаре, ЦДГ „Бодра смяна“ град Нова Загора, ЦДГ „Слънчев ден“ град Шивачево, ЦДГ „Васил Левски“ град Твърдица, ОДЗ „Пролет“ гр.Ямбол, ОДЗ „Щурче” село Кукорево и ОДЗ „Кольо Тенев” село Тенево, община Тунджа. По проекта се покриват такси за детска градина, подобрен достъп до информация за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 6 годишна възраст. Очакваният ефект от изпълнението на тези мерки е значително увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. В следствие на това, тези деца ще подобрят познавателните си и социални умения. Тези подобрени умения ще повишат тяхната училищна готовност, което ще увеличи шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. В общ план, подобренията в учебните [още]

Read More
„Уроци на успеха: подкрепа за ромските ученици в село Жельо Войвода и село Селиминово”

„Уроци на успеха: подкрепа за ромските ученици в село Жельо Войвода и село Селиминово”

Проекта има за цел да намали отпадането на ромски ученици от ОУ „Д-р Петър Берон” с.Жельо войвода и ОУ „Хаджи Димитър“ с.Селиминово, да подобри образователните резултати на ромските ученици от бедни семейства от село Жельо войвода и село Селиминово, чрез гарантирането на равен достъп до качествено образование, интегриране на система от образователни и социални мерки, насочени от една страна към повишаване качеството на образователно –  възпитателния процес, а от друга – към по-пълно обхващане на децата и учениците. Дейности: Организиране на допълнителни учебни занятия за подготовка на общо 159 ромски ученици от 5, 6, 7, 8 клас от бедни семейства от с.Жельо войвода и с.Селиминово, Община Сливен, с цел повишаване на образователните им резултати, повишаване на качеството на образование, намаляване на пропастта от академичните резултати между ромските и българските ученици; Сформиране на 2 сборни групи-ще се сформира по 1 сборна група от учениците 5-8 клас във всяко училище, които имат пропуски от начален курс – не могат да четат и пишат. С тези ученици ще се провеждат допълни часове [още]

Read More
„Готови за училище“

„Готови за училище“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на фондация „Америка за България“, осъществява проект „Готови за училище” през учебната 2014/2015 г. РАКО подкрепя детските градини – ЦДГ „Перуника” село Сотиря, ЦДГ „Радост” село Камен, ЦДГ „Люляците” гр.Ямбол, ОДЗ „Щурче” село Кукорево и ОДЗ „Кольо Тенев” село Тенево, община Тунджа. По проекта се покриват такси за детска градина, осигурява се допълнително стимулиране въз основа на редовно посещение на детската градина и се предвижда подобрен достъп до информация за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 6 годишна възраст. Очакваният ефект от изпълнението на тези мерки е значително увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. В следствие на това, тези деца ще подобрят познавателните си и социални умения. Тези подобрени умения ще повишат тяхната училищна готовност, което ще увеличи шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. В общ план, подобренията в учебните резултати и резултатите на пазара на труда ще помогнат [още]

Read More
„Уроци на успеха-подкрепа на ромските ученици в село Жельо войвода“

„Уроци на успеха-подкрепа на ромските ученици в село Жельо войвода“

Проекта има за цел да намали отпадането на ромски ученици от ОУ „Д-р Петър Берон” с.Жельо войвода, да подобри образователните резултати на 52 ученици от бедни семейства от село Жельо войвода, чрез гарантирането на равен достъп до качествено образование, интегриране на система от образователни и социални мерки, насочени от една страна към повишаване качеството на образователно –  възпитателния процес, а от друга – към по-пълно обхващане на децата и учениците. Дейности: Организиране на допълнителни учебни занятия за подготовка на 52 ромски ученици от 5, 6, 7, 8 клас от бедни семейства от с.Жельо войвода, Община Сливен, с цел повишаване на образователните им резултати, повишаване на качеството на образование, намаляне на пропастта от академичните резултати между ромските и българските ученици; успешно завършване на основно образование на 10 ученици от 8 клас и продължаване в гимназиална степен за учебната 2013/2014 година; Провеждане на Конкурс за рисунка на тема «Моето бъдеще» за учениците от 5 и 6 клас. Провеждане на Конкурс за есе на тема «Какъв искам да стана» за учениците от [още]

Read More
„По-прозрачни! По-видими! По-решими!“

„По-прозрачни! По-видими! По-решими!“

Главна цел на проекта e „Развитие на застъпническата роля на РАКО и капацитета за извършване на мониторинг” Специфични цели: Повишаване на практическите знания и умения на РАКО за осъществяване на мониторинг, прозрачност и провеждане на застъпнически кампании. Създаване и ползване механизми за предоставяне на знания за участието на РАКО в разработването на политики на местно, национално и европейско ниво. Изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики на местно, национално и европейско ниво. Дейности по проекта: 1. Информационно покритие на проекта –През цялото време проекта ще бъде съпровождан с професионално прилагани техники за информиране на гражданството за хода и резултатите от реализация на дейностите. 2. Обучителни модули за изграждане и повишаване капацитета на РАКО – Организиране и провеждане на обучение, чрез обучителни модули за изграждане и повишаване капацитета на РАКО за извършване на застъпничество, мониторинг и практическо прилагане на придобитите знания на местно и национално ниво. Ще обучим екипа и доброволци на РАКО, за повишаване на капацитета и работа на терен. 3. Създаване и [още]

Read More
„Ромски застъпнически звена-обучени и овластени“

„Ромски застъпнически звена-обучени и овластени“

Главната цел на проекта е Овластяване и изграждане на капацитет за поемане на лидерски роли и отговорности сред ромите, жените и младежите в ромската общност в гр.Сливен, с.Самуилово и с.Чинтулово Специфични цели: Създаване на условия за увеличаване на влиянието на членове на ромската общност от Община Сливен да поставят публично своите проблеми и да участват в процесите на взимане на решения, засягащи ромите, чрез срещи, застъпнически кампании, дискусии, беседи, лекции, обучения; Овластяване на ромската общност, чрез провеждане на обучения, срещи, кампании; Създаване на нови възможности за осигуряване на знания и умения, самочувствие на представителите на ромската общност от малките населени места и града и тяхното пълноценно интегриране в обществените процеси на територията на Община Сливен. Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики; Подкрепа и разпространение на механизми за самопомощ и солидарност; Повишаване на взаимодействието между уязвими групи и маргинализирани общности с гражданските организации, които са активни в съответната област. Дейности по проекта: 1. Информационна кампания и [още]

Read More
„Младите под „Сините камъни”

„Младите под „Сините камъни”

Дейностите, които проведе екипа на РАКО са: мотивационни кампании за набиране на млади доброволци, срещи с младите доброволци, които са ентусиазирани да работят за благоустрояването на родния си град. Младежите, жените – доброволци на РАКО, преминаха 5 обучения „Що е доброволчество – начин на мислене, кауза или личен избор? Права и задължения на доброволеца. Етика, поведения, дискриминация. Привличане на доброволци и популяризиране на ценностите на доброволчеството; как да бъдем полезни на нашите приятели, нуждата от образование, лидерски умения, ромска култура, език, история. Механизмите, начина работа на местните институции”. Направихме Алея „Доброволец” – засадихме 20 дръвчета, цветя в двора на СОУ „Хаджи Мина Пашов“, боядисахме оградата на училището. Екипа на РАКО и доброволци се включиха в националната кампания „Да изчистим България за 1 ден”. Заедно с доброволците почистихме ромския квартал „Никола Кочев”, Сливен. Изготвихме информационни материали – дипляни, тенески, балони, шапки, за популяризиране на мисията на РАКО и ценностите на доброволчеството, които бяха раздадени на гражданите в Сливен. Целите по проекта са: Увеличаване на броя на младите доброволци, които да [още]

Read More