За нас

Сдружение „Ромска академия за култура и образование” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза.
РАКО е наследник на Обединен ромски съюз и Ромска младежка организация. Екипът на РАКО е взел участие в дейности за интеграция на ромската общност от 1997г.
РАКО е основана през януари 2008 година от група млади роми, представители на ромската интелигенция, които работят за:

 • подобряване образованието и културата
 • повишаване на трудовата квалификация
 • популяризиране на ромската култура, фолклор и традиции
 • намаляване на социалната изолация, сегрегация и дискриминация на ромите

РАКО е активно действаща организация, която изпълнява проекти, дейности за социално включване и овластяване на ромската общност.
РАКО има опит в разработването на програми, проекти, стратегии, политики за пълноценната интеграция на ромската общност.

Целите на РАКО са:

rako logo
 • Да повишава образователното равнище на ромската общност и пълноценна образователна интеграция на етноса;

 • Да създава условия за увеличаване влиянието на общността в процеса на взимане на решения свързани с нейното развитие;

 • Да мотивира ромите за пълноценното им включване в обществения живот на града и селата чрез застъпнически дейности, кампании, доброволчество;

 • Да подпомага достъпа на ромите до социални, здравни, образователни услуги;

 • Да стимулира процесите на интеграция на ромската общност в българското общество;

 • Да работи за намаляването на дискриминацията;

 • Да развива и популяризира ромската история, култура, бит, традиции, фолклор;

 • Да привлича все повече млади роми – доброволци, които да работят за постигане целите на РАКО.

 • „Панорама на ромската култура“ №BGCULTURE-3.001-0007-C01, Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 • „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER), съфинансиран от програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021-2027) на Европейския съюз.

 • „Фотокнига „История на ромската култура“, финансиран от Национален фонд „Култура“

 • „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

 • „Културни хоризонти“, финансиран от Национален фонд „Култура“

 • „Дигитална фотоизложба „Спомени на ромите през годините“, финансиран от Национален фонд „Култура“

 • „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 • „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в град Сливен“, финансиран от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
 • „Готови за училище“, финансиран от Тръст за социална алтернатива
 • „Уроци на успеха-подкрепа на ромските ученици в село Жельо войвода“, финансиран от Тръст за социална алтернатива
 • „Равен шанс-достъп до средно образование“, финансиран от Тръст за социална алтернатива

 • „Ромски застъпнически звена-обучени и овластени“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г
 • „По-прозрачни! По-видими! По-решими!“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г
 • „Шанс за ромските деца от „Надежда”, финансиран от Ромски образователен фонд – Будапеща
 • „Младите под „Сините камъни”, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” към МОН
 • „Институционално укрепване 2009-2012”, финансиран от Фондация „Отворено общество” Будапеща
 • „Десегрегация – Сливен”, финансиран от Ромски образователен фонд – Будапеща

Адрес:
Сливен 8800
бул. „Цар Освободител“ 34-Г

Годишни отчети