Pages Menu

За нас

Сдружение „Ромска академия за култура и образование” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза.
РАКО е наследник на Обединен ромски съюз и Ромска младежка организация. Екипа на РАКО е взел участие в дейности за интеграция на ромската общност от 1997г.
РАКО е основана през януари 2008 година от група млади роми, представители на ромската интелигенция, които работят за:
–         подобряване образованието и културата
–         повишаване на трудовата квалификация
–         популяризиране на ромската култура, фолклор и традиции
–         намаляване на социалната изолация, сегрегация и дискриминация на ромите.
РАКО е активно действаща организация, която изпълнява проекти, дейности за социално включване и овластяване на ромската общност.
РАКО има опит в разработването на програми, проекти, стратегии, политики за пълноценната интеграция на ромската общност.

Целите на РАКО са:

logo
  • Да повишава образователното равнище на ромската общност и пълноценна образователна интеграция на етноса;
  • Да създава условия за увеличаване влиянието на общността в процеса на взимане на решения свързани с нейното развитие;
  • Да мотивира ромите за пълноценното им включване в обществения живот на града и селата чрез застъпнически дейности, кампании, доброволчество;
  • Да подпомага достъпа на ромите до социални, здравни, образователни услуги;
  • Да стимулира процесите на интеграция на ромската общност в българското общество;
  • Да работи за намаляването на дискриминацията;
  • Да развива и популяризира ромската история, култура, бит, традиции, фолклор;
  • Да привлича все повече млади роми – доброволци, които да работят за постигане целите на РАКО.

Проекти, реализирани от РАКО
„Десегрегация – Сливен”, Договор № BU114, финансиран от Ромски образователен фонд – Будапеща
„Десегрегация – Сливен”, Договор № BU130, финансиран от Ромски образователен фонд – Будапеща
„Институционално укрепване 2009-2010”, Договор №40015538, финансиран от Фондация „Отворено общество” Будапеща
„Институционално укрепване 2010-2011”, Договор №40017980, финансиран от Фондация „Отворено общество” Будапеща
„Институционално укрепване 2011-2012”, Договор №40020745, финансиран от Фондация „Отворено общество” Будапеща
„Младите под „Сините камъни”, Договор №11-01-2/30.11.2011, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” към МОН
„Шанс за ромските деца от „Надежда”, Договор №BU182, финансиран от Ромски образователен фонд – Будапеща
„По-прозрачни! По-видими! По-решими!“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г
„Ромски застъпнически звена-обучени и овластени“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г
„Уроци на успеха-подкрепа на ромските ученици в село Жельо войвода“, финансиран от Тръст за социална алтернатива
„Готови за училище“, финансиран от Тръст за социална алтернатива
„Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в град Сливен“, финансиран от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Адрес:
Сливен 8800
бул. „Цар Освободител“ 34-Г