Pages Menu

Национален поетичен конкурс

На 30.05.2021г. в хотел „Централ“, гр.Сливен се проведе заключителното събитие за награждаване на победителите в Национален поетичен конкурс  за авторско стихотворение под надслов „Всеки човек е роден под щастлива звезда“. Конкурсът се осъществява в изпълнение на Дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ от партньор Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ по Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В конкурса се включиха  29 участника от цялата страна, разделени в две възрастови групи – до 19 години  и над 19 години. Жури в състав: Александър Христов – доктор по „Българска литература след освобождението“ във Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“; Яна Ленова – магистър „Литература и култура“, уредник в Музей „Литературна Стара Загора“; Нели Кирилова – [още]

Read More

Хедерлези

Сдружение „Ромска академия за култура и образование” проведе пролетен празник „Хедерлези” на 20 май в ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода. Празника включваше спортни състезания и игри по футбол, бягане, щафета, дърпане с въже, много танци, песни и забави, в които взеха участие над 50 ученици от училището. Гости на събитието бяха представители от Община Сливен, ОУ „Св.П.Хилендарски“ село Сотиря, ДГ „Роза“, родители.Малко след десет часа Стела Костова, председател на РАКО, откри пролетния празник и приветства ученици и гости. В словото си, Костова подчерта ролята на традициите в укрепването на общността. Бъдете живи и здрави, много щастливи, много достойни, борбени! – пожела тя. Поздравителни думи към участниците отправиха и Румяна Кираджиева – директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, Женя Георгиева – директор на ОУ „Св.П.Хилендарски“, Маргарита Маринова – директор на ДГ „Роза“.Състезанията започнаха с малките от 3 и 4 клас, които се надпреварваха в щафета. Градуса на настроението вдигнаха футболистите – всеотдайни да вкарат гол и да спечелят мача. Оспорвана бе играта между 6 и 7 клас, които [още]

Read More

Хедерлези

Сдружение „Ромска академия за култура и образование” ви кани на пролетен празник  „Хедерлези” на 20 май от 10 часа в двора на ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода. Празника ще включва спортни състезания/игри: футбол,бягане 100м за момчета и за момичета,дърпане с [още]

Read More

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

СДРУЖЕНИЕ „РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“обявява НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС на тема „Всеки човек е роден под щастлива звезда“ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В конкурса могат да участват автори от цялата страна в 2 възрастови групи: до 19гнад 19г Участниците в конкурса могат да бъдат ученици, учащи, техните родители, семейства, приятели, които трябва да: Изпратят най-малко 3/три/ авторски непубликувани творби в печатен или електронен вид на адрес: гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” 34 – Г, „Ромска академия за култура и образование”; e-mail: rakosliven@gmail.comКратко представяне – адрес, възраст, професия, публикации, ел.поща и телефон за връзка.Краен срок за изпращане на творбите е: 16 май 2021 година Ще бъдат присъдени следните награди: Първа награда – 1 /един/ брой;Втора награда – 2 /два/ броя;Трета награда – 2 /два/ броя;Поощрителни за детско творчество – 3 броя РЕЗУЛТАТИТЕ от „Националния поетичен конкурс” ще бъдат обявени през месец май 2021г. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“. НАГРАЖДАВАНЕТО ще се състои в гр.Сливен. Предвид епидемичната ситуация в страната са възможни [още]

Read More

Избор на изпълнители за организиране на събития и празници

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнители за организиране на събития и празници“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ и дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва: Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща „Мобилно училище“– Дейност 1; Обособена позиция 4: Организиране на научна конференция „Образованието на ромските деца“ – Дейност 3; Обособена позиция 7: Честване на Хедерлези- Дейност 3 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/32ee0824-9292-420a-821c-5974691b95ae краен срок: 21.04.2021г 1-поканаИзтегляне 2-офертаИзтегляне 2-оферта-изискванияИзтегляне 3-декларацияИзтегляне 4-техническа-спецификация-Изтегляне 5-договорИзтегляне протокол1-1Изтегляне [още]

Read More

Покана

за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП Уважаеми дами и господа, Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики: Предмет: предпечат/дизайн и печат на сборник „Книга за ромите“ по дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“, CPV код: 22100000 Количество и обем: 500бр, пълноцветна корица, размер 160/230, телово шиене Обща прогнозна стойност: 4166,67лв без ДДС или 5000лв с ДДС Срок за представяне на офертата: 26 април 2021, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г Срок на валидност на офертата: 3 месеца Дейността е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент [още]

Read More

50 години Световен ромски конгрес-8 април

Уважаеми братя и сестри,Скъпи приятели,Днес е 8 април – Международен ден на ромите!Ден за почит към всички жертви – стотици хилядите роми, избити в концентрационните лагери по време на Втората световна война.Тази година на 8 април честваме 50 години от Първия Световен ромски конгрес, който се е състоял през 1971 година в Лондон. Конгресът е повратна точка за ромите по света. Денят е специален за нас, защото се чества нашата култура, език и устойчивост, с които запазваме нашата идентичност жива. Първият конгрес утвърждава ромските символи, използвани като инструменти за обединение и политическа мобилизация. Това са обединяващият термин „роми“, ромското знаме, лозунгът „Opre Rroma!” (Напред и Нагоре, Роми!), нашият химн „Джелем, Джелем“ и Международния ден 8 Април. От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, за това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва патриархалните окови пред модерния [още]

Read More

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на събития

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за организиране и провеждане събития“ във връзка с реализацията на дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ в съответствие с договор номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва:Обособена позиция 1: Организиране на поетичен конкурс;Обособена позиция 2: Провеждане на семинари, беседи и др.;Обособена позиция 3: Промотиране на „Книга за ромите“. на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/1d854dbb-fcdc-4851-8669-d08a792d37d3 Краен срок: 14 март 1-поканаИзтегляне 2-офертаИзтегляне 2-оферта-изискванияИзтегляне 3-декларацияИзтегляне 4-техническа-спецификацияИзтегляне 5-договорИзтегляне протокол-1Изтегляне [още]

Read More
Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“

Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“, в съответствие с договор номер по ОПРЧР BG05MOP001-2.018-0039-C01 и договор номер по ОПНОИР №BG05MOP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05MOP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Предвидената услуга е във връзка с реализацията на дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“. Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на образователни инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, за популяризиране на културната идентичност на ромската общност в Община Сливен: 1. Провеждане на 15 броя образователен форум: 2. Теренна работа с 15 младежи за събиране на автентичен ромски фолклор, митове, песни, приказно творчество: 3.Организиране и провеждане на 1 бр. Национален поетичен конкурс. Краен срок: 10 февруари 2021 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index 1-поканаИзтегляне 2-офертаИзтегляне 2-оферта-изискванияИзтегляне 3-декларацияИзтегляне 4-техническа-спецификацияИзтегляне 6-договорИзтегляне [още]

Read More

Обява

Във връзка с реализацията на Дейност „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен ОБЯВЯВАПроцедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: „Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция, „Образователен сътрудник „Основно училище“- 1 /една/ позиция.І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Основни изисквания:1.1. Да са физически лица, дееспособни български граждани;1.2. Да имат завършено висше образование и минимум 7 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността „Образователен експерт“1.3. Да имат завършено средно образование и минимум 3 години опит [още]

Read More