На 30.05.2021г. в хотел „Централ“, гр.Сливен се проведе заключителното събитие за награждаване на победителите в Национален поетичен конкурс  за авторско стихотворение под надслов „Всеки човек е роден под щастлива звезда“.

Конкурсът се осъществява в изпълнение на Дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ от партньор Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ по Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В конкурса се включиха  29 участника от цялата страна, разделени в две възрастови групи – до 19 години  и над 19 години.

Жури в състав: Александър Христов – доктор по „Българска литература след освобождението“ във Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“; Яна Ленова – магистър „Литература и култура“, уредник в Музей „Литературна Стара Загора“; Нели Кирилова – докторант по „Българска литература след освобождението“ във Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“  определи най-стойностните творби в Национален поетичен конкурс за авторско стихотворение под надслов „Всеки човек е роден под щастлива звезда“.

В първа възрастова група

Категория до 10 години

Първа награда  се присъжда на Петя  Димитрова  на 10 год. , от гр.Русе

Втора награда  се присъжда на  Таня Алексиева на 10 год. от гр.Велинград

С поощрителни за детско творчество са отличени:

Захари Малчев – 10год, гр.Велинград

Елена Божурина – 10 год., гр.Велинград

Вероника Каръкова – 10 год., гр.Велинград

Категория до 19 години:

Първа награда се присъжда на  Кирил Димов на 16 год.,от гр.Казанлък

Втора награда  се присъжда на Николай Петков на 17 год.,от гр.Бургас

Трета награда се присъжда на Луиза Кръстанова на 17год., от гр.Козлодуй

Във втора възрастова група

над 19 години

Първа награда не се присъжда

Втора награда се присъжда на  Христина Борисова от гр.Севлиево

Трета награда се присъжда на Галина Москова от гр.Горна Оряховица

С  поощнителна са отличени:

Христина Маджарова

„Национален поетичен конкурс“ е по Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.