Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнители за организиране на събития и празници“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ и дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва:

Обособена позиция 1: Провеждане на тематични срещи, беседи „Мобилно училище“- Дейност 1;

Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща „Мобилно училище“– Дейност 1;

Обособена позиция 3: Организиране на концерт „Посланици на доброто“ – Дейност 3;

Обособена позиция 4: Организиране на научна конференция „Образованието на ромските деца“ – Дейност 3;

Обособена позиция 5: Организиране на изложба „Ромско изкуство и занаяти“– Дейност 3;

Обособена позиция 6: Честване на Васий-Ромската нова година- Дейност 3;

Обособена позиция 7: Честване на Хедерлези- Дейност 3;

Обособена позиция 8: Честване на 8 април – Световен ден на ромите- Дейност 3

Крайна дата за подаване на оферти: 29.12.2019