Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, като партньор по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ BG05M9OP001-2.018-0039-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, стартира работа по дейност 1 Мобилно училище „Образованието –път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре, дейност 2 Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители, Дейност 3 Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност през май 2019година.

Изпълнението на дейностите е в населените места гр.Сливен, селата: Сотиря,Жельо войвода, Камен, Крушаре и Самуилово.

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ с бенефициент Община Сливен, BG05M9OP001-2.018-0039-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.