Pages Menu
Празниците на ромите

Празниците на ромите

В България живеят много етноси: българи, роми, турци, евреи, арменци, гагаузи, албанци, руснаци… И всеки от тях има свои традиции, обичаи, свои празници. А празниците си приличат, имат общи характеристики, свързани с религията, културата на народа, но се и различават, носят черти от неговата история, музика, танци, фолклор. Такива отлики, специфични черти, имат и ромските празници, родени преди векове, векове.Прародината на ромите е Индия – древната, многоликата, богатата на езици, култури, религии, минало и настояще държава – самаконтинент. Безспорен аргумент за това ни дава сравнителното езикознание – стотици са думите в ромските диалекти, чиитопроизношение, съдържание, съвпадат със звученето и съдържанието на изконни думи от санскритски – езикът на ведическите книги,от хинди, урду и др. индийски езици: (агни – огън; пани – вода; танк – тесен; ек –едно; панч –пет; бала – коса; бършинд – дъжд; муй – лице;шоро – глава; ме – аз; ту – ти и др.).Своите земи под Хималаите, петоречието Панджаб, Ришикеш – светите места край великата Ганга, ромите напускат през V-VI век, след нашествията на „белите [още]

Read More
Сай дюкянести бикандола кадики шукар мол?

Сай дюкянести бикандола кадики шукар мол?

Ек барвало чшаво синелес дад, сауту бут пиелас, бут матолас, кана уклолас о дад лескоро кхатар у дюкяни, пашлолас кай и дрома анди чика гарлас, ущелас анди чик тхаи паня. Кхидена пес катар лестар састи махалаки хорде ти асан лестар. Лескоро чшаво бут дукхалас пи дадеске, кана дикхелас лес кидял cap и жене асана лестар, у ило лескоро чшиндолас. У чшаво пхендас лески: –    Даде, бут мулидава тут, айди ти пиес анду кхер, ка кина туке ени лачшя моля, соту пенса, саде ма пхир кай дрома. У дад ашундас пи лачши чшавес, деласпес запти ти пхирел кай дрома ти пиел, лилес ти пиел анду кхер. Ек гес у чшаво лескоро диклас екхи мати дженес cap нанарлапес анди чика cap баличо, и махалаки хорде и саворе асана лестар, нашела пуменде у чшаво леско ти чандел пи дадес ти дикхел пи якхенса cap адава мато пашлола анди чика, и савре мануша асана лестар. Кидял у чшаво лескоро дишинди пески: –    Му дад, кана ка дикхел кадали матес, са бети керла и [още]

Read More
О девел авило андо човренгоро кхер

О девел авило андо човренгоро кхер

Ек бут чоро ром яшарлас пи ромняса бут бари човримасти. Парварнас пумен соту делас у Дел. И ромни лескири гаравелас у човрипе кхатар и мануша, те ни асан ленса кай си пхабарлас и фуруни ти сансълар и мануша, та пекела маро састи куркески. Ек бут кхални жувли мангела ти ахалол со гарайла адя жувли. Жала кай и чоре мануша, на марла кай дар, гирла берденбери, таман и човри жувли пхабардас и фуруни, кана ахайлос и чори жувли та гирде жоно, нашлас коли кхерести лажаймастар. И кханли жув¬ли путрела и фуруни, ти дикхел со пекола андре, дали иси маро или хухайна, со ти дикхел – и фуруни пхерзи мареса! И кхални жувли ачшилас пески анду лажайпе. –    Анта и пал! – ушкиндас и човри жувляки. А и човри ромни пхендас лаки: –    Ме гелом ти анта и пал. Кидял авилос баро чудос анду човренгоро кхер. ВЯРАТА СТОРИЛА ЧУДО Имало нямало един много беден ром, който живеел с жена си и многобройната си челяд на края на селото. Нямали си имот, [още]

Read More
И писиген хана, озаман халарна пес

И писиген хана, озаман халарна пес

Ек баро евент пелас баро ив. И мануша бут нашти уклона аври. Ек сикори ракори диклас ачи и дай лакере пашулола, нашлас аври андо бари ив ти кхелел. Ек бари писига донду. Дикхлас ла и сикори чшайори, кидилас ла анду кхер. Татардас ла, учардас ла, парвардас ла, муклас ла ти пашол. Пашал линги джамести ек чирикли дикхелас пери сикори чириклорен. И писига фадилас пи кана, ашундас и чирикля, а аваш – аваши пхирла пхуятар, ти на шунен ла и мануша и чирикли. Чшелапес опрал у джами, чалла пу шору као джами, перла пхуяти! И чирикли асала латар! И сабален, и чшайрекери дай, кана ущела, со ти дикхел – андо кхер совила писига. Лела, чшела ла аври. И писига шилайли, гирдас анду яхъри. Co ти дикхел и писига – и чирикли, вой да гирдас андре. Фаздилас пи кана и писига, дела пиренса папале, и кана дела англе – чшела пес, астарла и чириклин. Путрела пу муй и писига те хал и чирикли. Озаман и чирикли пхенна лаки: –    Ту кай [още]

Read More
На ка ачшъс бявъски!

На ка ачшъс бявъски!

Ек роконо пашилолас сне ангал ек кхер. Ек рув авиляс андар у баири, манглас та хал лис. О роконо акардас лиски: – Акана сом шуко! Ачо хари и жи ка фадън бяв, ме озаман ка ха бут, ка тхула, ала озаман ха ман! У рув муклас лъс и гелас пески. Накхле собор геса. Ирисайлас у рув и аракадлас и роконес. У роконо оклилас опрал у кхер. У рув ачшилас талал пхуяти и акардас лиски: – Ала та ха тут, Гуджо! А у роконо акардас лиски: – Авър дром, кай дикхлан ман англал у кхер, на ка ачшъс бявъски ! И годявер жъни керна cap кава роконо, кана авъла трашалипе.   НЕДЕЙ ДА ЧАКАШ СВАТБА Имало едно време едно куче. Лежало то пред къщата на господаря си, когато от гората се появил вълк и поискал да го изяде. Кучето се уплашило, не знаело какво да прави и в страха си решило да опита с приказки: – Виж ме, Кумчо, колко съм мършаво, едно джезве кокали. Може и да се задавиш [още]

Read More
Аме сям агу ратятар

Аме сям агу ратятар

     Исяли на исяли ек човру ром. Къка ром керлали бут буци. Зивисъ, рацяса, са керлали буци, ти са на рьсъна ли лиски у парес. Ек зес вакеряли пъ румеки: –    Шун ромние, киде да киде амин са нанъй, мъ ля ман, мъ жа жи те Девел ти пуча ман листар соски сим кидибор човру, соски на дела ман късмеци. –    Ромия, ту жанса ти буци, жа катиту мангиса. Ляли пис ода, гелули ти родил и Девлис. Пхиряли, пхиряли, ек зес, дуй зес, дикхяли екхи чобъйс. –    Ой, карига бе пхрала? – ривисейлули у чобъй. –    Жава – пхенел о ром – те рода е Девлес. Керава буци зивисъ, рацяса, са сим чоро, на ръсъна манги у парес. Ка мангав те керел ман да барвало. –    Абе хазъри жас жи ко Девел, соски на пучес и Девлес манги? Аки ме сим чобъй, кими иси, кими нанай бакръ, ама хер бреш чшинаса бакръс е Девлеске, кераса курбай, пали канату авила вакъци те стрижизас е бакрен, са и пошом чшорила. Цизяли [още]

Read More
Жувли пусестар тхай лулугендар

Жувли пусестар тхай лулугендар

Сине ек чшаво, бут чоро. На синелес дай, та дад. Барило у чшаво, авилас баро мруш. На синелес ромня. Ек рат дикхела суно: у Дел холилас опрал и пхендас лески: –    Инан манде, ти ме ка бичшала туки ромне! Накхлас ек бреш, кадава мруш дава нанай лес ромня. Ек гес во уклилас анди мал. Сине нилай. Во кердас екхи жувля пхусестар тхай лулугендар, пелас пхуяти ти пхенла: –    Кер, Девла, кадали жувля пусестар ти жувдол, ме ка кера туке кхангири! Кана пхендас кидял, ашундяс ек лали: –    Ту кон синан? Ирисайлу во, со ти дикхел – и пусескери жувли жувдилас! Во бут севенди ла, гелас пуменди ласа. Ивлендилар анди кхангири, сайту во кердас и Девлеске. ЖЕНА ОТ СЛАМА И ЦВЕТЯ  Имало, нямало едно момче. То живеело много бедно. Нямало нито майка, нито баща. Расло, порасло, станало голям мъж. Ала си нямало жена – чия щерка да поиска, какво да каже на родителите й, като всички знаели, че и къщата му не е като къща. Една вечер, докато лежало на [още]

Read More
Пхенибя/Пословици

Пхенибя/Пословици

ТЕ ЯКХА ТЕ ИНКИСОНАС, КОРО ТЕ АЧШОСАС. Очите ти да бяха излезли, сляп да беше останал. БУТ ПХЕРАСА КХАЧИКОСКЕ. Много приказки за нищо. ХЕР БАЛВАЯКЕ ЯКАС НА ВАЗДИ, СОСКЕ НА ДЖАНЕСА О КУВЕТЦИ Е БАЛВАЯКО. На всяко подухване не си вдигай яката, защото не знаеш силата на вятъра. КОН ДЖАЛА, ДЖАЛА – КОН АЧШОЛ, АЧШОЛА. Който тръгва – тръгва, който остава – остава. ДИКХ ТАЛАЛ, ТЕ ПЕКЕЛ ТУТ ОПРАЛ. Погледни отдолу, за да те огрее отгоре. БАРИ БУКХ ХА, БАРО ПХЕРА НА КЕР. Голям залък хапни, голяма приказка не казвай. ЗУРАЛО ШЕРО ЗАЛАГА КАЩЕНЦА НИ КИРЬОЛ. Яка глава с малко дърва не увира. ГАСАВИ ГУРУВНИ, ГАСАВО ТХУТ ДЕЛ. Такава крава – такова мляко. ЧШУ ПАЛАЛ ТУТЕ ТЕ АКХАРЕС АНГЛАЛ ТУТЕ. Хвърли зад себе си, за да намериш пред себе си. Е БАРЕ АМАЛА ПЕ БАРЕ ДРОМА ПИНДЖАРДНЬОН. Големите приятели се познават на дългите пътища. ЧОРО МАНУШ – БАРО БЕНГ. Беден човек – голям дявол. ГАСАВЕСА КИДЕС ТУТ, ГАСАВО АЧШЕС. С какъвто се събереш, такъв и ще станеш. МЕ МЕРАВ [още]

Read More
Катъра данакус бензяли

Катъра данакус бензяли

Исяли насяли ек вакъци ек тхагар. Ода вакеряли та мъ дел пхув пъ совръ манушън ти керяли лис. Ек зес паш листи алули бут човру ром, живинзилали пъ чшаса. Дяли лис у тхагар пхув ти у човру сар и соврънди ляли ти керъл ла буци. Киде ама сар орейзилали пу енч екхи харети алакхяли сомнакуну бакъри. Лошасейлули у ром тут ти вакеряли пъ чшаки та мъ лигъйл у бакъри и тхагаръски. – Ма, даде, – дяли лис гози лиски чшъй. – у тхагар мъ мангил у клупи да. У ром на дяли кан лакъ пхерясънги, ляли у бакъри ти – паш у тхагар. Панда кана дикхяли лис, у тхагар пучяли и клуписки. Мъ халали пъ мас у пурану, со ти керъл – ляли ти ровил. Соски на шунзим мъ чша, соски – астаряли пъ бала ти ровилали. Шунзяли лис у тхагар ти тразяли лис сигу ти антъйл пъ чша. Пали лиски чшъй сяли шукар, сар кхам. Кана дикхялила кидибор лачши у тхагар вакеряли та мангила ти овил лиски руми. [още]

Read More
Пхенибя/Пословици

Пхенибя/Пословици

О ЧООРЕН ДА СИНЕ БАХТ. И бедните си имат щастие. О БАРВАЛЕНГЕ ЯКХА БАРОНА. На богатите очите им стават големи. О ЧООРЕНСА ЕКХЕ ТХАНЕСТЕ МАРО ХАСА, АМА О БАРВАЛЕНСА НАШИ. С бедните на едно място може да се храниш, но с богатите не може. О ДЕВЕЛ МЕ НА ЧАЛАЕЛ ТУТ. Господ да не те удари. О ДЕВЛЕСКЕ ЧШАМИЗИ. На Господ плесницата. О ДЕВЕЛ ДЕЛА, О ДЕВЕЛ ЛЕЛА. Господ дава, Господ взема. ДЖАИ-АИ, ПОТИКА КЕРДАМ. Иди-доди, пътека направихме. О ДЕЙНЕ ПАШ ДЕЙНЕНДЕ, О ГОЗАЛЕ ПАШ ГОЗАЛЕНДЕ. Лудите при лудите, умните при умните. О ЧООРЕСКЕ П КАХНИ ПАПЙН ДИШОЛА. На бедния кокошката на патица му се привижда. О ДЕВЛЕСКО ЧАЛЪЙБО ТХА БАРО. На Господ ударът е най-голям. БИ АЙНАСКО ТЕ КАНА ТЕШИ ДИКХЕСА. Без огледало ушите си няма да успееш да видиш. КХАТАР АЯМЛЕ, КООКХА КАН ДЖАС. Откъдето сме дошли, там ще се върнем. О КОРО ДА ДИКХЕЛА. И слепият вижда. КООРО, БАНГО, ТОРО МЕ ОВЕЛ. Сляпо, куцо – твое да бъде. ХУРДЕСА ХУРДО НА ОЛЕ. С малкия малък не ставай. [още]

Read More