Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ съвместно с партньора-„Център за обучение и услуги“ изготви препоръки към общините Сливен и Твърдица, и Областна администрация Сливен относно процеса за формиране, осъществяване и мониторинг на политики за ромско включване. През периода септември-октомври екипа проведе 4 работни срещи за изграждане на Застъпническа коалиция от представители на неправителствени организации от област Сливен, които работят за ромското включване и имат авторитет в региона, експерти; ромски лидери; видни общественици; лица от областта на културата и спорта и други релевантни хора и организации. Целта на Застъпническата коалиция е застъпническа кампания за активизиране на гражданския сектор в двете общини- Сливен и Твърдица, за включване на препоръките в релевантните документи на общинската и областната администрации за по-качествено изпълнение на политиките за ромско включване.

 

 

 

 

 

 

 

Дейността се реализира по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.