Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ стартира работа по проект № BGLD-2.003-0006 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно  детско развитие в община Твърдица“.  Сформиран е екип „Мобилна академия за родители“, който провежда консултации на родители, предоставя експертно мнение и подкрепа на деца от ромска общност в ранна детска възраст и на техните семейства от община Твърдица за подобряване на достъпа до здравна грижа, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, чрез ангажиране и активиране на родители, настойници, бъдещи родители. През октомври 2022г екипа проведе тематични срещи за формиране на родителски умения по темите „Личния пример“ и „Здравна грижа“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейността е по проект № BGLD-2.003-0006 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно  детско развитие в община Твърдица“, финансиран от програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, с финансовата подкрепа на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.