logo-compas

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на мобилна академия „Мисия образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община – Тунджа

ОБЯВЯВА

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: образователен стюард – 2 /две/ позиции и образователен експерт -1 /една/ позиция.
Заетост на трудов договор, за срок до 24 месеца, почасово за длъжността „образователен стюард“ – 785 ч. за едно наето лице; за длъжността „образователен експерт“ – 720 часа.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Основни изисквания:
• да са физически лица, дееспособни български граждани;
• да имат завършено минимум средно образование за длъжността „образователен стюард“;
• да имат завършено висше образование за длъжността „образователен експерт “;
• да познават местните общности, включително местните етнически малцинства в насалените места на територията на община Тунджа, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер
• да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
• да имат нагласа и желание за работа с родители, семейства от уязвими групи (роми)
2. Специфични изисквания:
Ще се счита за предимство
• Да имат практически опит в работа със семейства и деца от етническите малцинства или в изпълнение на проекти в областта на предучилищно и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск;
• Владеене на езика/езиците на общността

ІІ. Необходими документи
Кандидатите за заемане на длъжността „образователен стюард“ и „образователен експерт“ представят следните документи:
1. Заявление до председателя на Сдружението (Приложение 1), в което посочват длъжността и мястото на работа, за което кандидатстват;
2. Документ за завършено образование (копие);
3. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;
4. CV – по образец (Приложение 3);
5. Копие от сертификати /удостоверения/ за придобита допълнителна квалификация, ако притежава такива
6. Копие от трудова книжка, ако притежава такава

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:
– Допускане по документи;
– Събеседване (интервю) с кандидатите;

ІV. Място на работа:
1. Една позиция „Образователен стюард“ за:
– Основно училище „Христо Ботев“, село Кукорево, община Тунджа;
– Обединено училище „Васил Левски“, село Тенево, община Тунджа.
2. Една позиция „Образователен стюард“ за:
– Начално училище „Васил Левски“, село Завой, община Тунджа;
– Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново, община Тунджа ;
– Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ , село Дражево, община Тунджа.
3. Една позиция за „образователен експерт“:
– Основно училище „Христо Ботев“, село Кукорево, община Тунджа;
– Обединено училище „Васил Левски“, село Тенево, община Тунджа;
– Начално училище „Васил Левски“, село Завой, община „Тунджа“;
– Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново, община Тунджа;
– Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ , село Дражево, община Тунджа.

Във връзка с работата на терен, пътните разходи на образователните стюарди и експерт, ще бъдат покрити в рамките на бюджета на проекта.

V. Характер на работата – кратко описание на длъжността
Работа с родители на ученици от селата на община Тунджа;
Организиране и провеждане мотивационни кампании /лекции, беседи, мобилни интерактивни форми на обучение, тематични срещи/ на място в селата на община „Тунджа“.
Насърчаване на родителите за пълноценно включване в образователния процес, чрез участие в училищния живот.
Провеждане на срещи, разговори и мотивиране на родителите да проявяват системен контрол и ангажираност относно редовното присъствие на децата им в училище, както и за повишаване на образователната степен на децата им
Осигуряване на професионална подкрепа за семействата на ромски ученици от магринализирани общности, чрез посещение на място и предоставяне на услуги, като семейно консултиране, формиране и развитие на родителски умения
Индивидуални и групови срещи с родителите на място – предоставяне на експертно мнение и подкрепа, препоръки относно нуждите на детето, начините за осигуряване на пълноценно развитие на учениците
Участие в организирането и провеждането на групови супервизии на родители и учители.
Разпространяване на информационни материали, свързани с дейност 2„Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на мобилна академия „Мисия образование“

VІ. Срок и място на подаване на документите
Документите за участие в подбора се подават лично всеки работен ден от 9.00-12.00 ч и от 13.00 – 16.30 ч. в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Сливен, бул.“Цар Освободител“ 34- Г, в срок до 12. 04. 2019 г. вкл.
Лице за контакт:
Стела Костова – тел: 0878 464 401