Наръчник „Щастливо детство“, включва теми: как да избера подходящо училище, защо трябва да уча, образованието като ценност, положителни примери сред ромската общност, подготовка за училище, гражданско образоавние, здравословно хранене и др. Наръчника е част от дейност „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“.

Дейността е проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ с бенефициент Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.