Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ представи Сборник „Книга за ромите“ на 29.юни 2021г. в парк хотел „Централ“. На събитието присъстваха над 40 души – представители на финансиращия орган, община Сливен, партньори, родители, младежи (роми и нероми), образователни, здравни медиатори, учители, музиканти, общественици и др. Приветствие към присъстващите отправи Стела Костова – председател на РАКО, която благодари на младите доброволци за помощта при подготовката на Сборника, чрез събирането на предварителна информация и исторически данни за пътя на ромите, поминъка, приноса на ромите в изкуството, музика, танци, живопис; ромски приказки, легенди.

Водещите прочетоха приказката „Как на бедния му излязъл късмета“, а за добрата атмосфера се погрижи квартет „Бондев“, който изпълни музика на Йордан Русчев – Данко.

Събитието е по Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.