logo copyГлавната цел на проекта е Овластяване и изграждане на капацитет за поемане на лидерски роли и отговорности сред ромите, жените и младежите в ромската общност в гр.Сливен, с.Самуилово и с.Чинтулово

Специфични цели: Създаване на условия за увеличаване на влиянието на членове на ромската общност от Община Сливен да поставят публично своите проблеми и да участват в процесите на взимане на решения, засягащи ромите, чрез срещи, застъпнически кампании, дискусии, беседи, лекции, обучения; Овластяване на ромската общност, чрез провеждане на обучения, срещи, кампании; Създаване на нови възможности за осигуряване на знания и умения, самочувствие на представителите на ромската общност от малките населени места и града и тяхното пълноценно интегриране в обществените процеси на територията на Община Сливен. Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики; Подкрепа и разпространение на механизми за самопомощ и солидарност; Повишаване на взаимодействието между уязвими групи и маргинализирани общности с гражданските организации, които са активни в съответната област.

Дейности по проекта:

1. Информационна кампания и осведомяване на обществеността в конкретните населени места за целите и дейности на проекта. Ще изготвим информационни материали, които да разпространим в ромските махали в гр.Сливен, с.Самуилово и с.Чинтулово. Ще проведем срещи за осведомяване, избор и сформиране на 3 застъпнически звена от 50 млади и активни роми в гр.Сливен, с.Самуилово и с.Чинтулово.

2. Модул от обучения – ще проведем 5 двудневни обучения на трите застъпнически звена на теми: Сформиране и работа в екип; Конфликти, постигане на съгласие; Водене на преговори; Демократични ценности на ЕС – основни граждански права и задължения; Вземане на решения и отговорности; Лидерство и овластяване; Форми за гражданско застъпничество – цели; Провеждане на информационни кампании – цели, анкети; Разработване на краткосрочни планове за развитие на конкретното населено място. Чрез реализацията на модул от обучения ние ще подготвим, обучим и овластим 50 роми, готови да провеждат активна застъпническа политика в отстояване на интересите и нуждите на общността. Ще създадем реална възможност на ромите да се застъпват и отстояват своите права и нужди, да участват активно в процесите на вземане на решения и формиране на политики, повишаващи качеството на живота в местната общност.

3. Застъпнически кампании – обучените роми ще работят за отстояване интересите на общността. Ще разработят и проведат анкети сред ромите в гр.Сливен, с.Самуилово, с.Чинтулово за систематизиране на основните нужди на хората и анализиране на моментното социално – икономическо състояние.

4. Местни политики – на база проведената анкета и изготвен анализ звената ще разработят конкретни краткосрочни планове за действие, включващи предложенията на хората от местната общност. Конкретните проблеми ще бъдат внесени за решаване пред Постоянните комисии на Общински съвет – Сливен. Местните звена ще участват в работата на постоянните комисии към ОбС – Сливен, ще следят за движението на предложенията.

Целева група: Проекта поставя нов акцент в работата с 50 млади роми от гр.Сливен, с.Самуилово и с.Чинтулово, преки участници в предвидените дейности. Модулите от обучения ще изградят база от умения и знания, които ще спомогнат на целевата група да отстоява и защитава своите права и интереси, да реализира инициативи и местни политики. Участниците в групите ще преминат през НЯКОЛКО модула от специализирани обучения, които ще разширят значително техните лични възможности и тези на общността в конкретното населено място да участват в протичащите обществени процеси а също така и да изпълняват активна гражданска – посредническа роля за решаване на конкретни проблеми.

Период на реализация: юли 2013-август 2014

Проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg