SN854777Сдружение „Ромска академия за култура и образование” започна реализацията на два проекта – проект „По-прозрачни! По-видими! По-решими!” и проект „Ромски застъпнически звена-обучени и овластени“, финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg. Ръководител на двата проекта е Стела Костова, завършила магистратура по „Специална педагогика” в СУ „Св.Климент Охридски”, педагогически съветник в СОУ „Хаджи Мина Пашов” Сливен. Учи магистратура по „Психология” във ВТУ.
„По-видими! По-решими!” – такъв е вашият призив. Не са ли видими ромите? Нерешителни в какво?
Ромската общност e най-уязвимата етническа общност в региона. Това е повече от видимо. Ромите, като цяло, са с ниски нива на грамотност и професионална квалификация. Това ги прави неконкурентно способни на пазара на труда.
В значителна степен, високите нива на безработица в общината се дължат на високия процент трайно безработни роми, макар официалните данни да не отчитат този признак. В обособените ромски квартали, в селищата на общината, преобладават семействата с трайно безработни родители, необразовани млади хора, непълнолетни майки, деца в риск от отпадане от училище… Всичко това често води до различни модели на социално изключване на ромите и особено на децата и младежите.
Ромите загубиха способността да вземат решения важни за живота си.Обикновено все някой друг вместо тях решава. Засегнати от маргинализацията, те нямат нужния капацитет за справяне с ежедневните проблеми.Ситуацията е изключително тревожна тъй като ромската общност е изключена от обществения живот в община Сливен. А ромите надхвърлят 11%. Да не говорим за селища като Самуилово и Чинтулово, където ромите са повече от 40%.
Какво предвиждате в проект „По-прозрачни! По-видими! По-решими!” за промяна на тази реалност?
Екипа на РАКО работи предимно с представители на ромската общност, които прехвърлят очакванията си за решаване на конкретни проблеми върху РАКО. Нашия екип трябва да знае и да може да помогне във всяка една ситуация. Затова екипа, доброволците на РАКО имат нужда от обучение по разширяване на компетенциите и провеждането на активни застъпнически политики пред местните власти за да може да разшири прозрачността и ефективността в работата на местните власти. Чрез заложените дейности в проект „По-прозрачни! По-видими! По-решими!”– обучение за повишаване капацитета на РАКО в застъпничество и мониторинг, взаимстване на добри практики, прилагане на пилотни модели на застъпничество, подобряване ефективността и прозрачността на съвместната работа на РАКО с местните институции, екипа и доброволците на РАКО -10 души, ще повиши капацитета и ролята си в придобиването на опит за мониторинг, ще повиши застъпническата си роля и влияние върху местните власти, ще разшири основата на взаимен диалог между ромите, РАКО и местните власти. Обучените екип и доброволци ще работят на терен с представители на ромската общност – 50 души.
А по проект „Ромски застъпнически звена-обучени и овластени”?
Ще проведем 5 двудневни обучения на три застъпнически звена от ромските квартали в гр.Сливен, с.Самуилово, с.Чинтулово, на теми: Сформиране и работа в екип; Конфликти, постигане на съгласие; Водене на преговори; Демократични ценности на ЕС – основни граждански права и задължения; Вземане на решения и отговорности; Лидерство и овластяване; Форми за гражданско застъпничество – цели; Провеждане на информационни кампании – цели, анкети; Разработване на краткосрочни планове за развитие на конкретното населено място.
Чрез реализацията на модул от обучения ние ще подготвим, обучим и овластим 50 роми, готови да провеждат активна застъпническа политика в отстояване на интересите и нуждите на общността. Ще създадем реална възможност на ромите да се застъпват и отстояват своите права и нужди, да участват активно в процесите на вземане на решения и формиране на политики, повишаващи качеството на живота в местната общност.
Не са ли застъпниците само едната страна в „диалога”, не остават ли често сами да си говорят по въпроси, които касаят работата на управляващите?
Така е, застъпниците са само едната страна и, естествено, тяхното говорене засега е монологично. Ще стигнем до диалог с управленците, а да се надяваме и до решения, които да подпомогнат практическата работа с общността.
Предполагам, че знаете в немалка степен проблемите на ромите в тези селища, какви инициативи очаквате да реализират застъпниците?
РАКО не работи от вчера за решаване въпросите, които поставят ромите. Обученият екип и доброволци ще работят за отстояване интересите на общността.
А кой ще информира обществото за вашите действия, имате ли политика за популяризиране на резултатите?
РАКО ще информира обществото, чрез новия си сайт, който се финансира благодарение на Прoграма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg . На сайта ще публикуваме всички наши инициативи, дейности, свързани с работата на организацията. Гражданите ще имат възможност да видят на практика реализирани идеите си за подобряване на прозрачността, ефективността в работата на община Сливен и да се включат активно в установяването им като традиция в местното самоуправление. Всички посетители на сайта ще имат възможност да получават редовно в интернет информация за предстоящите събития, реализираните дейности, постигнатите резултати от проекта.