Сдружение „Ромска академия за култура и образование” и Фондация „Тръст за социална алтернатива” обявят конкурс за стипендии в подкрепа на ученици, обучаващи се в гимназиална степен, по програма „Равен шанс:достъп до средно образование”. Учениците ще бъдат подпомогнати с месечни карти за транспорт и учебници. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 500 лева на ученик в рамките на една учебна година.
През учебната 2014/2015 г. сдружение „Ромска академия за култура и образование” ще подкрепи 10 ученика.

Критериите за подбор на учениците:
1.    Младеж, посещаващ училище, гимназиална степен в VIII – XII клас;
2.    Мотивация на ученика да продължи образованието си;
3.    Социално слабо/ бедно семейство: с максимален доход на член от семейството до 375 лева;
4.    Необходимост ученикът да пътува с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира.

Предимство е ако кандидатите са се включвали и имат желание да се включват в дейности, свързани с образователна интеграция на ромските деца и дейности за мотивиране на други деца да продължат образование.

Необходими документи за кандидатстване:
1.    Копие от бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
2.    Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за 2014-2015г. (при смяна на училището);
3.    Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в програмата;
4.    Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
a.    Документ/служебна бележка от работното място за доходите за последните 3 месеца;
b.    Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато са регистрирани като безработни/социално слаби;
c.    Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи и че не е регистрирано в БТ);
d.    Анкета-препоръка за ученика ( по образец) от учител.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 25 ЮЛИ 2014г.

Формулярът и придружаващите документи, изпращайте на:
Ромска академия за култура и образование
8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” 34-Г
Програма „Равен шанс: достъп до средно образование”.
Телефон за контакт: 0878 464401

ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК, ИЛИ НЕПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ!