Целта на процедурата е „Провеждане на общо 28 тематични срещи с родители и семейства на деца и ученици в селата: Хаджидимитрово, Дражево, Завой, Веселиново, Кукорево, Козарево, Тенево на община Тунджа“ във връзка с реализацията на дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на Мобилна академия „Мисия образование“, в съответствие с договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M20P001-C01, Проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за провеждане на общо 28 тематични срещи в областта на образователната интеграция, гражданско образование и управление на мултикултурна образователна среда в 7 села на община Тунджа: Хаджидимитрово, Дражево, Завой, Веселиново, Кукорево, Козарево, Тенево.

Краен срок: 2 август 2020