Главна цел на проекта e „Развитие на застъпническата роля на РАКО и капацитета за извършване на мониторинг”

Специфични цели: Повишаване на практическите знания и умения на РАКО за осъществяване на мониторинг, прозрачност и провеждане на застъпнически кампании. Създаване и ползване механизми за предоставяне на знания за участието на РАКО в разработването на политики на местно, национално и европейско ниво. Изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики на местно, национално и европейско ниво.

Дейности по проекта:

1. Информационно покритие на проекта –През цялото време проекта ще бъде съпровождан с професионално прилагани техники за информиране на гражданството за хода и резултатите от реализация на дейностите.

2. Обучителни модули за изграждане и повишаване капацитета на РАКО – Организиране и провеждане на обучение, чрез обучителни модули за изграждане и повишаване капацитета на РАКО за извършване на застъпничество, мониторинг и практическо прилагане на придобитите знания на местно и национално ниво. Ще обучим екипа и доброволци на РАКО, за повишаване на капацитета и работа на терен.

3. Създаване и подръжка на уебсайт на РАКО – Изработка на интернет – сайт на РАКО. На сайта ще бъдат публикувани новите идеи, обогатяващи прозрачността в работата на местната власт. Гражданите ще имат възможност да видят на практика реализирани идеите си за подобряване на прозрачността, ефективността в работата на община Сливен и да се включат активно в установяването им като традиция в местното самоуправление. Всички посетители на сайта ще имат възможност да получават редовно в интернет информация за предстоящите събития, реализираните дейности, постигнатите резултати от проекта.

4. Обмяна на знания и опит със сходни НПО в страната за мултиплициране на положителни практики – Екипа и доброволците на РАКО ще имат възможността да посетят сходно НПО в страната, за да обменят знания, информация и опит. Очакваме да получим нагледна информация как ромски НПО се включват в участие в разработването на съвместни проекти, с насоченост равноправно участие на ромите в обществения живот и повишаване прозрачността в работата на местната администрация.

Целева група: Екипа на РАКО работи предимно с представители на ромската общност, които прехвърлят очакванията си за решаване на конкретни проблеми върху РАКО. Екипа, доброволците на РАКО имат нужда от обучение по разширяване на компетенциите и провеждането на активни застъпнически политики пред местните власти за да може да разшири прозрачността и ефективността в работата на местните власти. Обучените екип и доброволци ще работят на терен с представители на ромската общност. Това сътрудничество ще доведе до прилагане на работни модели за прозрачност в работата на местната администрация с активната роля на РАКО. Чрез повишаване капацитета на РАКО, екипа ще има реална възможност да участва във вземането на решения и реализирането на практики, подобряващи качеството на живота, гарантиращи устойчиво развитие на гражданското общество. Дейностите по проекта ще разширят възможностите на РАКО да отстоява интересите на целевата група и разшири основата на диалог и взаимопомощ с местната власт. Ще повишат възможностите на хората от ромската общност да получават, чрез ситуирания сайт, да участват пряко в обществените процеси, а също така и да получават актуална информация за протичащите в общината обществени процеси. Хората ще имат активно застъпническо представителство в лицето на РАКО.

Период: юли 2013-май 2014

Проект „По-прозрачни! По-видими! По-решими!“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg