за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:

Предмет: предпечат/дизайн и печат на сборник „Книга за ромите“ по дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“, CPV код: 22100000

Количество и обем: 500бр, пълноцветна корица, размер 160/230, телово шиене

Обща прогнозна стойност: 4166,67лв без ДДС или 5000лв с ДДС

Срок за представяне на офертата: 26 април 2021, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г

Срок на валидност на офертата: 3 месеца

Дейността е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1