за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:

Предмет: Изработване и издаване на печатни материали по дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез на създаване на Мобилна академия „Мисия образование“. Издаване на брошура „Щастливо детство“, CPV код: 22100000

Количество и обем: 2500бр, 8 страници, пълноцветен печат, размер А4

Обща прогнозна стойност: 1333,33лв без ДДС или 1600лв с ДДС

Срок за представяне на офертата: 10 декември 2020, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г

Срок на валидност на офертата: 3 месеца

Дейността е в съответствие с договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M20P001-C01, Проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1.