за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:

Предмет: предпечат/дизайн и печат на културен календар „Празниците на ромите“ по дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит  и идентичност.“, CPV код: 22100000

Количество и обем: 100бр, 7 листа, размер 316/470, скрепване с метална спирала с кукичка

Обща прогнозна стойност: 4166,67лв без ДДС или 5000лв с ДДС

Срок за представяне на офертата: 12 ноември 2020, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г

Срок на валидност на офертата: 3 месеца

Дейността е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1