за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:

Предмет: предпечат/дизайн и печат на наръчник „Щастливо детство“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“, CPV код: 22100000

Количество и обем: 2500бр, размер А4 (4+4), 130гр, телбод, пълноцветно

Обща прогнозна стойност: 3750лв без ДДС или 4500лв с ДДС

Срок за представяне на офертата: 20 февруари 2020, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г

Срок на валидност на офертата: 3 месеца

Дейността е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1