Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България 2023 – 2024

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които са силно  мотивирани да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2023-2024 ще са в X, XI или в ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 5 години.
Условия за кандидатстване: • Кандидатите трябва да са ученици в IХ ,X, XI или ХІІ клас през учебната 2022-2023г. или да са завършили средното си образование през последните 5 години;
• Успехът на кандидатите, които са ученици, съответно от IХ до ХІ клас, трябва да бъде нe по-нисък от Много добър 5.00;
• Завършилите средното си образование трябва да имат оценка от матурата по български език не по-ниска от Много добър 5.00;
• Кандидатите, които са на възраст под 18 години, трябва да имат писменото съгласие и подкрепата на родителите си/попечителите си за включване в кандидат-студентските
подготвителните курсове (попълнена декларация във формуляра);

Необходими документи за участие:
• Попълнен формуляр за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети и приложената декларация към формуляра;
• Удостоверение от съответното училище, че кандидатът учи съответно IХ, Х, ХІ или ХІI клас през учебната 2022-2023 г., както и информация за успеха от предходната година (справка от директора на училището с подпис и печат и/или копие на бележника или друг официален документ с информация за успеха); • Кандидатите, които са завършили средно образование, е необходимо да представят копие на дипломата си от средно образование;
• Задължително е всеки кандидат да представи една препоръка от учител по химия или биология. Препоръката трябва да е подписана от учителя, както и да са посочени трите имена
на учителя; адреса на училището, в което работи; контактна информация;
• Мотивационно есе, което да дава информация защо кандидат-студентът иска да учи медицинска специалност и как вижда бъдещата си професионална реализация (максимум до 2
страници).

Основни критерии при избора на кандидат-студентите ще бъдат:
• Прецизно и изцяло попълнен формуляр, предоставящ изчерпателна информация;
• Добри езикова култура и начин на изразяване;

• Мотивация за продължаване на образованието на кандидата в медицински университет;
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани от комисия, която ще се състои от независими
експерти от различни организации и институции. Изборът на кандидат-студенти ще се проведе на
два етапа.

• Първият етап ще оцени кандидатите според информацията, предоставена в документите и
формуляра.

• Вторият етап включва интервю с кандидатите, които са одобрени по документи.

Краен срок за подаване/изпращане на документите – 15 юни 2023г.

Документи могат да се подават:
• В офиса на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” на ръка или по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1303, бул. “Ал. Стамболийски” № 81, вх. В, ет. 2, ап. 4, за Огнян Каменов, тел. 02 981 68 66; Стефан Тончев 0876145320
• По електронна поща на адрес: tonchevstefan55@gmail.com (всички задължителни документи трябва да са сканирани със съответен подпис и печат)

Кандидатите носят отговорност за подадени/ изпратен по пощата комплект документи.

Информация и формуляри:
Информация и формуляр за кандидатстване могат да бъдат намерени в:

• www.zdravenmediator.net
• www.emhpf.org
• в офиса на проекта на адрес София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 81, В, ет. 2, ап. 4, Огнян Каменов, тел. 02 981 68 66;

Електронен вариант на регламента на конкурса и формуляр за кандидатстване могат да бъдат получени и по електронна поща чрез: tonchevstefan55@gmail.com.
За допълнителна информация се обръщайте към СТЕФАН ТОНЧЕВ на 0876145320, tonchevstefan55@gmail.com

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”
София 1303, бул. Александър Стамболийски № 81 вх.В ап. 4
тел./факс : +359 2 981 68 66, e-mail: okamenov@emhpf.org,
web site: www.emhpf.org