Във връзка с реализацията на Дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен

ОБЯВЯВА
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за следната длъжност: Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“– 1 /една/ позиция.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Основни изисквания:
  • Да са физически лица, дееспособни български граждани;
  • Да имат завършено висше образование и специфичен образователен опит над 7 години в сферата на идентичността, работа с деца и родители от малцинствен произход.
  • Да познават местните общности, включително местните етнически малцинства в насалените места на територията на община Сливен, техните културни особености, език, традиции;
  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер
  • Да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
  • Да имат нагласа и желание за работа с родители, семейства от уязвими групи (роми)
 2. Специфични изисквания:
  Ще се счита за предимство
  • Да имат практически опит в работа със семейства и деца от етническите малцинства или в изпълнение на проекти в областта на предучилищно и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск;
  • Владеене на езика/езиците на общността
  ІІ. Необходими документи
  Кандидатите за заемане на длъжността Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“ представят следните документи:
 3. Заявление до председателя на Сдружението или упълномощен негов представител (Приложение 1), в което посочват длъжността и мястото на работа, за което кандидатстват;
 4. Документ за завършено образование (копие) и оригинал за справка;
 5. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;
 6. CV – по образец (Приложение 3);
 7. Копие от сертификати /удостоверения/ за придобита допълнителна квалификация;
 8. Копие от трудова книжка и/или друг релевантен документ доказващ изискуем професионален опит;
 9. Документи удостоверяващи специфичен образователен опит в сферата на идентичността, опит в работа с деца и семейства от етническите малцинства или от изпълнение на сходни дейности по проекти, програми в областта на предучилищното и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца/ученици и семейства в риск.
  ІІІ. Начин на провеждане на подбора:
 • Допускане по документи;
 • Събеседване (интервю) с кандидатите;
  ІV. Място на работа:
 1. Една позиция за Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“ за гр. Сливен.

V. Характер на работата – кратко описание на длъжността
Работа с ученици, родители, учители. Организиране провеждането на поредица от планирани културни дейности и събития, с фокус върху взаимното опознаване на културното многообразие, чрез съвместно отбелязване на празниците на различните етноси.
Заетост на трудов договор, за срок до 6 месеца (до 31.07.2021г). Почасова ангажираност- до 164 часа общо за периода.
VІ. Срок и място на подаване на документите
Документите за участие в подбора се подават лично всеки работен ден от 9.00-12.00 ч и от 13.00 – 16.30 ч. в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Сливен, бул.“Цар Освободител“ 34- Г, в срок до 12.00ч на 22.01.2021 г.