Във връзка с реализацията на Дейност „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен

ОБЯВЯВА
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: „Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция, „Образователен сътрудник „Основно училище“- 1 /една/ позиция.
І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Основни изисквания:
  1.1. Да са физически лица, дееспособни български граждани;
  1.2. Да имат завършено висше образование и минимум 7 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността „Образователен експерт“
  1.3. Да имат завършено средно образование и минимум 3 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността „Образователен сътрудник“;
  1.4. Да познават местните общности, включително местните етнически малцинства в насалените места на територията на община Сливен, техните културни особености, език, традиции и специфични особености;
  1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  1.6. Да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
  1.7. Да имат нагласа и желание за работа с родители, семейства от уязвими групи (роми)
 2. Специфични изисквания:
  Ще се счита за предимство
  2.1. Да имат практически опит в работа със семейства и деца от етническите малцинства или в изпълнение на проекти в областта на предучилищно и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск;
  2.2. Владеене на езика/езиците на общността
  ІІ. Необходими документи
  Кандидатите за заемане на длъжността „Образователен експерт“ и „Ообразователен сътрудник“ представят следните документи:
 3. Заявление до председателя на Сдружението или упълномощен негов представител (Приложение 1), в което посочват длъжността и мястото на работа, за което кандидатстват;
 4. Документ за завършено образование (копие) и оригинал за справка;
 5. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;
 6. CV (Приложение 3);
 7. Копие от сертификати /удостоверения/ за придобита допълнителна квалификация, ако притежава такива
 8. Копие от трудова книжка и/или друг релевантен документ доказващ изискуем професионален опит;
 9. Документи удостоверяващи практически опит в работа с деца и семейства от етническите малцинства или от изпълнение на сходни дейности по проекти, програми в областта на предучилищното и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца/ученици и семейства в риск.
  ІІІ. Начин на провеждане на подбора:
 • Допускане по документи;
 • Събеседване (интервю) с кандидатите;
  ІV. Място на работа:
 1. Една позиция за „Образователен експерт“ за:
 • ДГ „Звездица“ Сливен;
 • ДГ „Перуника“ село Сотиря;
 • ДГ „Роза“ село Жельо войвода;
 • ДГ „Радост“ село Камен;
 • ДГ „Слънчо“ село Самуилово;
 • ДГ „Минзухар“ село Крушаре;
 • ОУ „Паисий Хилендарски“ село Сотиря;
 • ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода;
 • ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Камен;
 • ОУ „Христо Ботев“ село Самуилово;
 • ОУ „Черноризец Храбър“ село Крушаре.
 1. Една позиция за „Образователен сътрудник „Основно училище“ за:
 • ДГ „Звездица“ Сливен;
 • ДГ „Перуника“ село Сотиря;
 • ДГ „Роза“ село Жельо войвода;
 • ДГ „Радост“ село Камен;
 • ДГ „Слънчо“ село Самуилово;
 • ДГ „Минзухар“ село Крушаре.
 • ОУ „Паисий Хилендарски“ село Сотиря;
 • ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода;
 • ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Камен;
 • ОУ „Христо Ботев“ село Самуилово;
 • ОУ „Черноризец Храбър“ село Крушаре.
  V. Характер на работата – кратко описание на длъжността
  Предоставяне на интегрирани образователни и социални услуги, методическа подкрепа на ученици и родители (семейства).
  Заетост на трудов договор, за срок до 6 месеца (до 31.07.2021г). Почасова ангажираност, за длъжността „Образователен експерт“ до 330 часа общо за периода, за длъжността „Образователен сътрудник „Основно училище“ до 315 часа общо за периода.

VІ. Срок и място на подаване на документите
Документите за участие в подбора се подават лично всеки работен ден от 9.00-12.00 ч и от 13.00 – 16.30 ч. в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Сливен, бул.“Цар Освободител“ 34- Г, в срок до 12.00ч на 22.01.2021 г.