logo-;

Във връзка с реализацията на Дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01 и регистрационен номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен

ОБЯВЯВА

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за следната длъжност: Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“– 1 /една/ позиция. Заетост на трудов договор, почасово до 960 часа за срок до 22 месеца (до 31.12.2020г).

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Основни изисквания:
• Да са физически лица, дееспособни български граждани;
• Да имат завършено висше образование и специфичен образователен опит над 7 години в сферата на идентичността, работа с деца и родители от малцинствен произход.
• Да познават местните общности, включително местните етнически малцинства в насалените места на територията на община Сливен, техните културни особености, език, традиции;
• Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер
• Да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
• Да имат нагласа и желание за работа с родители, семейства от уязвими групи (роми)
2. Специфични изисквания:
Ще се счита за предимство
• Да имат практически опит в работа със семейства и деца от етническите малцинства или в изпълнение на проекти в областта на предучилищно и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск;
• Владеене на езика/езиците на общността

ІІ. Необходими документи
Кандидатите за заемане на длъжността Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“ представят следните документи:
1. Заявление до председателя на Сдружението или упълномощен негов представител (Приложение 1), в което посочват длъжността и мястото на работа, за което кандидатстват;
2. Документ за завършено образование (копие и оригинал за справка);
3. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;
4. CV – по образец (Приложение 3);
5. Копие от сертификати /удостоверения/ за придобита допълнителна квалификация;
6. Копие от трудова книжка и/или друг релевантен документ доказващ изискуем професионален опит;
7. Документи удостоверяващи специфичен образователен опит в сферата на идентичността, опит в работа с деца и семейства от етническите малцинства или от изпълнение на сходни дейности по проекти, програми в областта на предучилищното и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца/ученици и семейства в риск.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:
– Допускане по документи;
– Събеседване (интервю) с кандидатите;

ІV. Място на работа:
1. Една позиция за Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“ за гр. Сливен.

V. Характер на работата – кратко описание на длъжността
Работа с ученици, родители, учители. Организиране провеждането на поредица от планирани културни дейности и събития, с фокус върху взаимното опознаване на културното многообразие, чрез съвместно отбелязване на празниците на различните етноси.
Заетост на трудов договор, за срок до 22 месеца (до 31.12.2020г). Почасова ангажираност- до 960 часа общо за периода.

VІ. Срок и място на подаване на документите
Документите за участие в подбора се подават лично всеки работен ден от 9.00-12.00 ч и от 13.00 – 16.30 ч. в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Сливен, бул.“Цар Освободител“ 34- Г, в срок до 12.00ч на 24.04.2019 г.

Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.