Във връзка с реализацията на проект „Панорама на ромската култура“, Договор №BGCULTURE-3.001-0007-С01, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма РА14„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство(ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и изпълнението на Дейност 2- „Подготовка и контрол при изпълнението на договори с външни изпълнители“ Сдружение „Ромска академия за култура и образование“,

ОБЯВЯВА

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за длъжността „Експерт-юрист“ – 1 позиция.

Основни изисквания:
– Да са физически лица, дееспособни български граждани;
– Да имат ОКС Магистър по право, с юридическа правоспособност и опит по специалността минимум 2 години.

Необходими документи:

– Диплома за завършено образование

– Автобиография

Срок и място на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават лично всеки работен ден от 9.00-12.00 ч и от 13.00 – 16.30 ч. в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Сливен, бул.“Цар Освободител“ 34- Г, в срок до 12.00ч на 02.03.2023 г.