Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе 20 тематични срещи в селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре. За периода февруари – юли 2020 във всяко село бяха проведени по четири надграждащи се тематични срещи по следните теми:

„Защо трябва да уча, образованието като ценност“ с лектор проф. д-р Янка Тоцева, която има богат опит в областта на образователната интеграция и управлението на мултикултурна образователна среда. Тя фокусира вниманието на родителите върху обсъждането на образованието в съвременното общество като ценност, която предпоставя успешна лична, социална и професионална реализация в бъдеще. Пред родителите с помощта на мултимудийна презентация и в хода на последвалата дискусия тя представи аргументи и даваше примери, че с получаване на образование човек придобива и правото на избор с какво да се занимава, за да бъде удовлетворен и щастлив, как да осигури себе си и семейството си, за да има добро качество на живот, как да намери своето място в отношенията си с другите хора, за да бъде ценен от тях и да може да ги оценява правилно.

„Положителни примери сред ромската общност“ с лектор доц. д-р Йосиф Нунев, който е положителен пример за успял ром. Доц. Нунев сподели с родителите своите убеждения, че наред с доброто познаване и уважението към културата на мнозинството, не по-малко важно е и познаването и уважението към собствените културни устои, както и желанието на ромите да бъдат уважавани заради различието, което носят. Факт е, че сред ромската общност има личности „първопроходци“ – роми, достигнали и покрили високите степени на образователната система, но не скъсали пъпната връв с ромската общност. По време на срещите той разказваше и своята лична история как е завършил училище в родния си град Ракитово и станал студент в Благоевград, а също така представяше имената и интересните истории на успели в професионален и личен план роми, които имат сериозен принос както за ромската култура, така и за развитието на българския народ и за просперитета на българската държава от Освобождението до наши дни.

„Гражданско образование, здравословно хранене“ с лектор доц. д-р Соня Георгиева от РУ „Ангел Кънчев“, която има дългогодишен опит като детски учител, експерт в РУО, преподавател по педагогически дисциплини насочваше дискусиите към подобряване на компетенциите, обезпечаващи част от родителския капацитет към необходимостта от гражданско образование на подрастващите и по-конкретно към компонента му – здравна възпитаност. Основните акценти бяха поставени чрез мултимедийната презентация, а след това чрез ролеви игри и диспути се разглеждаха въпросите за:

•          Правата на децата, свързани със здравословния начин на живот, заложени в конвенцията за правата на децата.

•          Родителски капацитет и отговорност, свързани със здравословния начин на живот.

•          Какво е здраве? Кои са компонентите на здравословния начин на живот?

•          Хранене и народопсихология – стереотипи, митове потребности.

„Подготовка за училище“ с лектор доц. д-р Калина Йочева от ШУ „Епископ Константин Преславски“, която преподава дисциплини, свързани с методиката на обучението по български език в предучилищна възраст и в началното училище. По време на тематичните срещи тя обясняваше на родителите защо е необходимо децата им да са подготвени за училище и как те самите могат да участват в тази подготовка. Мотивационната част на срещата беше свързана с обсъждане на казуси, представящи последиците от готовността или липсата на такава у детето при постъпване в 1. клас. Бяха представени модели на общуване с децата, които създават предпоставки за успешното им включване в училищния живот: дейности за овладяване на основни понятия, които могат да бъдат извършвани в семейството по време на изпълнение на обичайните за всеки дом действия; техники за стимулиране на интереса на децата към включване в общуване и овладяване на нови знания и умения, необходими за училище, и др.

Благодарение на работата по дейнст 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ и проведените 20 тематични срещи, екипа успя да повиши мотивацията и насърчи включването на 250 родители в образователния процес, да подобри достъпа до образователни услуги на 200 ученици от селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре.

Тематичните срещи са по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01 с бенефициент Община Сливен, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.