00 salla-saastamoinen(Срещи на представители на Европейската комисия с представители на властта)  

В рамките на диалога с държавите-членки по изпълнението на Рамката на ЕС за Националните стратегии за интеграция на ромите (НСИР), Европейската комисия (ЕК) прави посещения на място за срещи с националните власти, ангажирани с изпълнението на НСИР, както и с всички заинтересовани и включени в процеса лица.
В периода 21 – 24 април 2015 г., на посещение у нас ще бъде делегация от представители на Европейската комисия, водена от Салла Саастамойнен (Salla Saastamoinen), директор по въпросите на равенството в Генерална дирекция „Правосъдие“ на ЕК. В състава на делегацията са включени представители и на други Генерални дирекции – ГД „Образование и култура“, ГД „Регионална политика”, ГД „Заетост и социални въпроси“, ГД „Земеделие“.
Ще бъдат дискутирани въпросите:  за достъпа на ромските деца до качествено образование;  за достъпа на ромите до здравеопазване;  за достъпа на ромите до обучение и възможности за заетост;  за достъпа на ромите до добри жилищни условия; дискриминацията и мерките, предприети за борба с нея, борба с езика на омразата срещу ромите и др.

Заключителното заседание на Международния управляващ комитет на Международната инициатива „Десетилетие на ромското включване“ 2005-2015 ще се проведе през м. септември 2015 г. в Босна и Херцеговина

Международната инициатива „Десетилетие на ромското включване“ 2005-2015 ще приключи с 28-то заседание на Международния управляващ комитет, на 10-11 септември 2015 г., в  Сараево, Босна и Херцеговина.
На заключителното заседание ще се обсъжда опитът на всички ключови партньор, включени в инициативата с цел да се подчертаят най-важните моменти от структурата, процесите, изпълнението, постигнатото от Десетилетието. Предвижда се да се представят най-важните аспекти на Десетилетието – както положителните, така и отрицателните. Тези дебати и заключения ще подпомогнат планирането, управлението и изпълнението на последващи инициативи за ромско включване.
На  последното заседание на Международния управляващ комитет ще участват делегации от всички държави-участнички – Албания, Босна и Херцеговина, България, Испания, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна гора, Чехия, включващи както представители на държавата, така и представители на ромското гражданско общество и представители на международни организации.
От името на Босненското председателство за участие в заседанието ще бъдат поканени и други гости – отделни личности и/или организации, които са имали принос за Декадата през различните периоди от нейното съществуване, независимо, че в момента може да не работят активно в тази област.
Откриването на заседанието ще бъде с участие на представители на високо политическо ниво от председателстващата държава Босна и Херцеговина и на партньорите на Декадата. Ще бъдат представени две важни публикации, които илюстрират постиженията и недостатъците на Десетилетието: Roma Inclusion Index 2015 (Индекс на ромското включване 2015) и публикация, която ще направи  критически анализ/преглед на извършеното.
Ще бъде представен проектът „Интеграция на ромите 2020″ който ще се опита да продължи за в бъдеще усилията на Декадата за подобряване на положението на ромите.
Всяко участващо правителство ще представи собствените си виждания относно постиженията и недостатъците на Десетилетието и своите заключения от тази инициатива.
Източник: Международен секретариат на Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.

22.04.2015, АДД