Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнители за организиране на събития и празници“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ и дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва:

Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща „Мобилно училище“– Дейност 1;

Обособена позиция 4: Организиране на научна конференция „Образованието на ромските деца“ – Дейност 3;

Обособена позиция 7: Честване на Хедерлези- Дейност 3

на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/32ee0824-9292-420a-821c-5974691b95ae

краен срок: 21.04.2021г