P1070459РАКО успешно работи от 2008 за пълноценното образователно интегриране на ромските деца от кв.Надежда, гр.Сливен, в смесени паралелки на българските училища на града.

Дейностите по проекта са: подпомагане на образователния процес в смесени училища, обучение на ромските деца в българските училища на града, смесени паралелки за равен старт в училище. Благодарение на нашите съвместни усилия – екипа на РАКО и нашите партньори – Община Сливен, Регионален инспекторат по образование, приемните училища, ромските деца от „Надежда” успешно се вписват в училищния живот на българските училища.

Наши партньори са приемните училища в гр.Сливен, родителите на ромските деца от кв.Надежда. Нашата цел беше процеса на образователна интеграция да се институционализира на местно ниво, за да може местната власт в лицето на Община Сливен, да поеме своята отговорност за пълноценната образователна интеграция на ромската общност.

Считаме, че като нестопанска организация нашата цел е постигната – държавата и местната власт да поеме отговорността за своите граждани – роми, за подобряване на тяхното образование. Проекта на образователна интеграция на ромските деца от кв.Надежда, стана политика на Община – Сливен.

Благодарение на усилената работа на екипа на РАКО, от учебната 2011/2012 година процеса се ръководи от Община Сливен в партньорство с екипа на РАКО.