Pages Menu

Предмет на предвидената процедура Организиране и провеждане на супервизии – Дейност 2

Предвидената процедура има за цел да бъдат подготвени, организиране и приведени 2 групови супервизии. Всяка супервизия ще бъде проведена в рамките на 2 дни от група по 25 човека/родители и учители/, като общо ще бъдат включени 50 учители и родители. Краен срок: 16 август 2020 1-покана-3Изтегляне 2-оферта-2Изтегляне 2-оферта-изисквания-2Изтегляне 3-декларация-3Изтегляне 4-техническа-спецификация-3Изтегляне 6-договор-3Изтегляне [още]

Read More

Организиране на събития и празници -Дейност 2

Предвидената процедурата включва: Обособена позиция 1: Провеждане на тематични срещи, беседи „Мобилна академия“ – осигуряване на логистика, зала, кетъринг, материали за участниците.; Обособена позиция 2: Организиране на Кампания под мотото „Традициите -път към доброто образование“ – осигуряване на на логистика, сцена, озвучаване, сценарий, водещи, участници. Краен срок: 16 август 2020 1-покана-2Изтегляне 2-оферта-1Изтегляне 2-оферта-изисквания-1Изтегляне 3-декларация-2Изтегляне 4-техническа-спецификация-2Изтегляне 6-договор-2Изтегляне [още]

Read More

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на Супервизии

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на Супервизии“ по дейност 2 „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и Супервизия на ученици и родители“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 80000000 Краен срок: 12 август 2020 1-покана-1Изтегляне 2-офертаИзтегляне 2-оферта-изискванияИзтегляне 3-декларация-1Изтегляне 4-техническа-спецификация-1Изтегляне 6-договор-1Изтегляне [още]

Read More

„Провеждане на общо 28 тематични срещи с родители и семейства на деца и ученици в селата: Хаджидимитрово, Дражево, Завой, Веселиново, Кукорево, Козарево, Тенево на община Тунджа“

Целта на процедурата е „Провеждане на общо 28 тематични срещи с родители и семейства на деца и ученици в селата: Хаджидимитрово, Дражево, Завой, Веселиново, Кукорево, Козарево, Тенево на община Тунджа“ във връзка с реализацията на дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на Мобилна академия „Мисия образование“, в съответствие с договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M20P001-C01, Проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за провеждане на общо 28 тематични срещи в областта на образователната интеграция, гражданско образование и управление на мултикултурна образователна среда в 7 села на община Тунджа: Хаджидимитрово, Дражево, Завой, Веселиново, Кукорево, Козарево, Тенево. Краен срок: 12 август 2020 1-поканаИзтегляне 2-ценово-предложениеИзтегляне 3-декларацияИзтегляне 4-техническа-спецификацияИзтегляне 6-договорИзтегляне [още]

Read More

„Провеждане на общо 28 тематични срещи с родители и семейства на деца и ученици в селата: Хаджидимитрово, Дражево, Завой, Веселиново, Кукорево, Козарево, Тенево на община Тунджа“

Целта на процедурата е „Провеждане на общо 28 тематични срещи с родители и семейства на деца и ученици в селата: Хаджидимитрово, Дражево, Завой, Веселиново, Кукорево, Козарево, Тенево на община Тунджа“ във връзка с реализацията на дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на Мобилна академия „Мисия образование“, в съответствие с договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M20P001-C01, Проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за провеждане на общо 28 тематични срещи в областта на образователната интеграция, гражданско образование и управление на мултикултурна образователна среда в 7 села на община Тунджа: Хаджидимитрово, Дражево, Завой, Веселиново, Кукорево, Козарево, Тенево. Краен срок: 2 август 2020 1-покана-3Изтегляне 2-ценово-предложениеИзтегляне 3-декларация-2Изтегляне 4-техническа-спецификация-2Изтегляне 6-договор-2Изтегляне [още]

Read More

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на Супервизии

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на Супервизии“ по дейност 2 „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и Супервизия на ученици и родители“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 80000000 Краен срок: 2 август 2020 1-покана-2Изтегляне 2-оферта-1Изтегляне 2-оферта-изисквания-ОП2Изтегляне 3-декларация-1Изтегляне 4-техническа-спецификация-1Изтегляне [още]

Read More

„Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“, в съответствие с договор номер по ОПРЧР BG05MOP001-2.018-0039-C01 и договор номер по ОПНОИР №BG05MOP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05MOP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Предвидената услуга е във връзка с реализацията на дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“. Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на образователни инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, за популяризиране на културната идентичност на ромската общност в Община Сливен: 1. Провеждане на 15 броя образователен форум: 2. Теренна работа с 15 младежи за събиране на автентичен ромски фолклор, митове, песни, приказно творчество: 3.Организиране и провеждане на 1 бр. Национален поетичен конкурс. Краен срок: 03.05.2020г на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/38ea3c40-4429-4e5e-8320-057bd8155158 1-поканаИзтегляне 2-офертаИзтегляне 2-оферта-изискванияИзтегляне 3-декларацияИзтегляне 4-техническа-спецификация-РАКОИзтегляне 5-методика-на-оценкаИзтегляне 6-договорИзтегляне [още]

Read More

ПОКАНА

за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП Уважаеми дами и господа, Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики: Предмет: предпечат/дизайн и печат на наръчник „Щастливо детство“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“, CPV код: 22100000 Количество и обем: 2500бр, размер А4 (4+4), 130гр, телбод, пълноцветно Обща прогнозна стойност: 3750лв без ДДС или 4500лв с ДДС Срок за представяне на офертата: 20 февруари 2020, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г Срок на валидност на офертата: 3 месеца Дейността е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент [още]

Read More
Избор на изпълнители за организиране на събития и празници, Обособена позиция 2

Избор на изпълнители за организиране на събития и празници, Обособена позиция 2

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнители за организиране на събития и празници“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ и дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва: Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща „Мобилно училище“– Дейност 1; В края на изпълнението на дейност 1 се предвижда провеждането на заключителна среща за представяне на анализ и резултатите пред родители, учители и обществеността. Краен срок: 22 януари 2020 1-покана-ОП2-1Изтегляне 2-оферта-изисквания-ОП2Изтегляне 2-оферта-ОП2Изтегляне 3-декларация-ОП2Изтегляне 3-декларация-подизпълнител-ОП2Изтегляне 4-техническа-спецификация-РАКО-ОП2Изтегляне [още]

Read More

Избор на изпълнители за организиране на събития и празници

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнители за организиране на събития и празници“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ и дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва: Обособена позиция 1: Провеждане на тематични срещи, беседи „Мобилно училище“- Дейност 1; Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща „Мобилно училище“– Дейност 1; Обособена позиция 3: Организиране на концерт „Посланици на доброто“ – Дейност 3; Обособена позиция 4: Организиране на научна конференция „Образованието на ромските деца“ [още]

Read More