000-svetlanadiankovaСредствата, предназначени за Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. (ОП РЧР), са в размер на 895 млн. евро или близо 2 млрд. и 36 млн.лв. с включено националното съфинансиране.
Ресурсът е с 20% повече от предходния програмен период, каза заместник-министър Светлана Дянкова, изпълняващa функциите на министър на труда и социалната политика на пресконференция в МТСП днес. Заедно със заместник-министърРосица Янкова тя представи приоритетите на новата оперативна програма, одобрена на вчерашното заседание на Министерски съвет, съобщиха от МТСП.
Средствата за политиките за заетост и социално включване в новата ОП РЧР са увеличени с над 580 млн. лв. в сравнение с периода 2007 – 2013 г. С над 265 млн.лв. повече са средствата за политикатапо заетостта, а за политиките в областта на социалното включване – над 235 млн.лв. повече.
Дянкова уточни, че най-голяма подкрепа програмата ще окаже за политиката по заетостта. Заделените средства са около 549 млн. евро или над60% от средствата по програмата. Това е 38% от общия размер на средствата за Европейския социален фонд за България. За подкрепа на политиките в областта социалното включване са отделени около 270 млн. евро или близо 30% от средствата по програмата. Това е 18,5% от бюджета на Европейския социален фонд в България. За модернизиране институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването са заделени около 38 млн. евро или 4% от ресурса на програмата. Стратегията на ОП РЧР 2014-2020 г. се основава на три направления. Тя ще акцентира върху по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизирането на публичните институции в областта на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването. Заместник-министър Дянкова подчерта, че оперативната програма ев унисон с правителствената политика за подкрепа на малкия и среден бизнес. С подкрепата на предприятията освен работни места, икономически растеж и производителност на труда ще се подобрят условията и организацията на труда.
В новата оперативна програма отпусканите средства ще бъдат одобрявани спрямо резултати, ориентирани към постигането на целите на стратегията за насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж“Европа 2020“,уточни Янкова. Изпълнението на ОП РЧР 2014 – 2020 г. ще бъде директно от Управляващия орган без междинни звена. Процедурите по програмата ще бъдат опростени с цел намаляване на административната тежест за бенефициенти и Управляващия орган.
Средствата за насърчаване на младежката заетост са общо 235 млн. лв. с националното съфинансиране. Над 100 млн. лв. са заделени за микро и малкия бизнес, като 46 млн. лв. са за предприемачество, а 60 млн. лв. са за създаване на социални предприятия. 122 млн. лв. са предвидени за интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти чрез достъп до пазара на труда, развитието на здравни услуги и образование.
Янкова представи и очакваните резултати от изпълнението на Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. Близо 100 000 икономически неактивни и безработни лица ще подобрят знанията и уменията си. Близо 90 000 икономически неактивни и безработни лица се очаква да започнатработа. Според експертите програмата ще даде възможност на около 280 000 заети лица да подобрят знанията и уменията си.
В услуги за заетост, образование, обучение, достъп до социални и здравни услуги ще се включат близо 15 000 лица от маргинализираните общности. С подобрен достъп до социални услуги ще бъдат 35 000 лица, в т.ч. деца, лица сувреждания и възрастни хора над 65 г. Подкрепа ще бъде оказана и за създаването на не по-малко от 300 социални предприятия за откриване на поне 1 000 работни места.
На пресконференцията ръководството на МТСП направи отчет на изпълнението на Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2007-2013г. през 2013 г. и към април 2014 г. Очаква се пълно усвояване на средствата по ОП РЧР 2007-2013 г. като вече са договорени 100% от бюджета на програмата, плащанията надхвърлиха 70%, а сертифицираните разходи от Европейската комисия доближиха 54% от общия бюджет на оперативната програма.
МТСП не допусна загуба на средства по ОП РЧР 2007-2013 г. Разплатени са най-много средства в сравнение с всички останали оперативни програми. Към април 2014 г., със своите 70% ниво на плащания, Оперативната програма“Развитие на човешките ресурси“разплати най-много средства в сравнение с всички останали оперативни програми. Средното за седемте оперативни програми е малко над 61%. /БГНЕС