image001Проекта има за цел да намали отпадането на ромски ученици от ОУ „Д-р Петър Берон” с.Жельо войвода, да подобри образователните резултати на 52 ученици от бедни семейства от село Жельо войвода, чрез гарантирането на равен достъп до качествено образование, интегриране на система от образователни и социални мерки, насочени от една страна към повишаване качеството на образователно –  възпитателния процес, а от друга – към по-пълно обхващане на децата и учениците.

Дейности:

  • Организиране на допълнителни учебни занятия за подготовка на 52 ромски ученици от 5, 6, 7, 8 клас от бедни семейства от с.Жельо войвода, Община Сливен, с цел повишаване на образователните им резултати, повишаване на качеството на образование, намаляне на пропастта от академичните резултати между ромските и българските ученици; успешно завършване на основно образование на 10 ученици от 8 клас и продължаване в гимназиална степен за учебната 2013/2014 година;
  • Провеждане на Конкурс за рисунка на тема «Моето бъдеще» за учениците от 5 и 6 клас.
  • Провеждане на Конкурс за есе на тема «Какъв искам да стана» за учениците от 7 и 8 клас
  • Изработване и раздаване на социални пакети за 52 ученици, включващи учебни помагала, пособия, спортни обувки.
  • Провеждане на две родителски срещи в ОУ «Д-р Петър Берон» с.Жельо войвода.
  • Организиране и провеждане на образователни беседи на тема «Образованието-гаранция за успех  на децата и семейството ни».

Дейностите по проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук , принадлежат единствено на „Ромска академия за култура и образование” и не отразяват непременно вижданията на  фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.