Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе 8 супервизии с родители от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре с цел подобряване на образователната среда, в която интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства.

Екипа по дейност „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители.“ предоставя образователни и социални услуги чрез консултации и методическа подкрепа за насърчаване и активно включване на родителите в образователния процес, подобряване условията на достъп и по-пълно обхващане на ученици в задължителна училищна възраст, системен контрол и ангажираност относно редовно присъствие на децата, намаляване на безпричинните отсъствия, продължаване на образованието в по-горна степен. Предоставяне на образователни и социални услуги на родителите от ромската общност за повишаване на капацитета на родителите и мотивиране за участието в обучение под формата на супервизия.

За периода май 2019 – юни 2021 бе приложен комплексен подход, който съчетаваше различни и допълващи се дейности – общностна работа, социална работа, работа за повишаване капацитета на родителите на учениците от етническите малцинства. Бяха реализирани мерки за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, мерки за превенция на отпадането или връщане отново в системата на училищното образование, работа за подобряване условията за достъп до системата на предучилищното образование, чрез предоставяне на образователни и социални услуги, консултации и методическа подкрепа за насърчаване и активно включване на родителите в образователния процес, системен контрол и ангажираност относно редовно присъствие на децата, намаляване на безпричинните отсъствия, продължаване на образованието в по-горна степен, подобряване условията на достъп и по-пълно обхващане на ученици в задължителна училищна възраст, повишаване на капацитета на родителите.

Благодарение на работата по дейността и преминатите 8 супервизии по темите „Сегрегация vs Десегрегация“, „Познаваме ли се“, „Ромското семейство и общността“, „Когато родителите отсъстват/защо да ходим на училище“, „Храненето на децата“ с гост-лектор Симона Костова, „Културата“ бе повишена мотивацията и насърчени за включване активно в образователния процес на 141 родители от ДГ „Звездица“ Сливен, ДГ „Перуника и ОУ „Паисий Хилендарски“ село Сотиря, ДГ „Роза“ и ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода, ДГ „Радост“ и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Камен, ДГ „Слънчо“ и ОУ „Христо Ботев“ село Самуилово и ДГ „Минзухар“ и ОУ „Черноризец Храбър“ село Крушаре.

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01 с бенефициент Община Сливен, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.