000-01600x458Вече окончателно беше прието изменение на Кодекса на труда, касаещо статута на стажантите в България. Съгласно него стажант може да е лице под 30-годишна възраст, което има задължително завършено средно или висше образование и няма трудов стаж или опит на позицията, за която се търси стажант. При тези условия се сключва трудов договор за стажант.
„Работодателят може да сключи трудов договор с условие за стажуване с лице на възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност. Договорът се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Такъв договор с едно и също лице може да се сключва само веднъж. С договора, освен условията по чл. 66, ал. 1, се определят начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със стажуването. В 14-дневен срок от прекратяването на договора по чл. 233б работодателят издава на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател”, приеха народните представители, предаде Агенция „Фокус“.
„Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. Наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия. Отношенията между работодателя и наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството”, решиха депутатите.
Депутатите не приеха предложение на Светлана Ангелова и група народни представители, според което работодателят може да сключи договор за стажуване с лице на възраст до 29 години, което се обучава в средно или висше училище за придобиване на степен на професионална квалификация или степен на висше образование или е завършило средно или висше училище, но няма трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност. Договорът се сключва за работа на длъжности, определени от работодателя за заемане от стажанти. Предложението предвиждаше още времетраенето на договора да не може да бъде по-малко от 1 и повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със стажуването. Не беше прието и през време на стажуването стажантът да получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната.
Преди гласуването на тези текстове заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова заяви: „Договор за стажуване не може да бъде сключено с лице което се обучава в средно и висше образование. Тук говорим за стажуване след завършване на обучение. Основната цел е да се осигури плавен преход от образование към работа”.

12.03.2014, Актуално

Снимка: Thinkstock/ Guliver