P1090236Представители на Ромска академия за култура и образование се срещнаха с Областния управител на Сливен – Корнелий Желязков. Стела Костова – председател на РАКО,
запозна накратко областния управител с историята на организацията и представи акценти от дейността на сдружението.
Господин Желязков прояви интерес към актуалните дейности на РАКО, свързани с обучение на застъпници от Сливен, село Жельо войвова и село Самуилово по проект , финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България.
Стела Костова сподели, че през 2014 година предстои актуализиране на общинските планове за интегриране на ромите, написани в твърде кратки срокове, и посочи конкретни слабости, които да бъдат преодолени в предстоящия програмен период 2014-2020 година. Областният управител увери гостите, че ще подкрепи усилията за съвместна работа по преодоляването на допуснатите пропуски в Общинските планове за интеграция на ромите в Сливен, Твърдица, Нова Загора, Котел. В края на март ще бъде свикан Областния съвет за сътрудничество по въпросите на интеграцията, в чиято работа ще вземат участие представители на институциите и неправителствените организации.

АДД, 6 март 2014г