Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, като партньор на Община Сливен по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ BG05M9OP001-2.018-0039-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, реализира следните дейности:

Дейност 1 Мобилно училище „Образованието –път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ по ОП НОИР;

Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители“ по ОП НОИР;

Дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност през май 2019година.“ по ОП НОИР;

Дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ по ОП РЧР

Изпълнението на дейностите е в населените места гр.Сливен, селата: Сотиря, Жельо войвода, Камен, Крушаре и Самуилово.