Екипа на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ работи съвместно с Община Сливен по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Основни дейности по проекта са: закупуване и доставка на учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер, материали за обучение, игри в приемните училища и детски градини; надграждане процеса на образователна интеграция на децата от ромския кв.Надежда в 4 приемни училища; осигуряване на полудневно и целодневно обучение на деца на възраст 5-6 години; специализирана работа с ромските родители-мотивационно-информационни кампании, тренинги, лекции, беседи, обучения, родителски срещи; провеждане на интерактивни обучения на учители за работа с деца-билингви в мултикултурна среда.
По реализация на основните дейности екипа работи в партньорство с Община Сливен, ОУ“Димитър Петров“, ОУ „Панайот Хитов“, СОУ „Йордан Йовков“, СОУ „Константин Константинов“, ЦДГ „Звездица“ и ЦДГ „Здравец“.