logo-zovза представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Моля да представите оферта за извършване на доставка, която има следните характеристики:

Предмет: Доставка на плюшени играчки, тениски, книжки за оцветяване, флумастри, цветни моливи, топки, въженца за скачане, занимателни игри, федербали, пластелини, пастели, тетрадки, ключждържатели за провеждане на 2 образователни работилници.

Количество и обем: Очакван прогнозен брой деца 120 за всяка образователна работилница, както следва:

до 3 години – 60 деца

4 години – 30 деца

5 години – 20 деца

6 години – 10 деца

Място и срок на изпълнение: кв.Надежда, гр.Сливен

Първа образователна работилница – началото на месец април 2018 /Великден/

Втора образователна работилница – началото на месец май 2018 /Хедерлези/

Обща прогнозна стойност: 12000лв /Дванадесет хиляди лева/

Срок за представяне на офертата: 16 март 2018, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г

Срок на валидност на офертата: 3 месеца

Дейността е част от „Проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“