зсъ2Община „Тунджа“ като партньор по проект, свързан с промоциране на взаимно обучение и побратимяване между местни и регионални публични власти по въпросите, свързани с интеграцията на ромите в рамките на Европейския съюз“, финансиран от Европейската комисия, обявява прием на документи за кандидатстване и отпускане на стипендии за ученици от ромски произход, които продължават образованието си след 8 клас.

Основната цел на инициативата по проекта е да се засили мотивацията на учениците от ромски произход да продължат образованието си след 8 клас и да се промотира и приложи модела и в други общини.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление- декларация по образец, документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последната завършена година, анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец и копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

21.04.2016, dariknews.bg