Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ в партньорство с община Твърдица изпълнява Дейност 6„Ангажиране и активиране на родителите, формиране на родителски умения“ в рамките на проект BGLD-2.003-0006 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица”, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”.

Екип „Мобилна академия за родители“ извършва последователна и непрекъсната работа, осигуряване на професионална подкрепа, чрез посещения на място в домовете на ромските деца от гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Сборище. Провеждат се всекидневни срещи с родители, настойници, бъдещи родители на ромски деца, където екип от експерти консултира, предоставя експертно мнение и подкрепа, препоръки относно спазване на имунизационния календар; консултиране на млади майки, разясняване на рисковете от ранна бременност; съвети за родители за здравословно меню; личния пример на родителите.

Родителите имат възможност да участват в тематични срещи и да се запознаят с теми относно отглеждането и възпитанието на деца на възраст 0-6 години:

  1. Личния пример – Ролята на родителя за отглеждането на деца. Родителя – пример подражание. Децата често копират родителското поведение. Какво е обкръжението на децата – семейство и приятели, и тяхното влияние върху поведението на децата. Поделянето на грижите – майчинство и бащинство.
  2. Здравна грижа –Какво е здраве? Кои са компонентите на здравословния начин на живот?; Хранене и народопсихология – стереотипи, митове потребности. Родителски капацитет и отговорност, свързани със здравословния начин на живот.
  3. Образование – Ценностите и мястото на семейството и уважението в светогледа на ромите относно образованието на децата; Какво включва подготовката за училище, защо е необходимо децата да са подготвени за училище и как родителите могат да участват в тази подготовка.; Образованието в съвременното общество като ценност, която предпоставя успешна лична, социална и професионална реализация в бъдеще.; Мотивиране на родителите да подкрепят образователната кариера на своите деца, за които всеки родител иска най-доброто.; Представяне на интересни истории на успели в професионален и личен план роми.
  4. Култура-Подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения на деца от ромската общност, чрез Създаване на условия за равен достъп на родителите до обществения културен живот: Повишаване информираността за приноса на ромската култура в българската и световна културна съкровищница; Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура.