logo-;

Във връзка с реализацията на Дейност „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01 и регистрационен номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен

ОБЯВЯВА

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за следната длъжност: „Образователен експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи”-1 /една/ позиция.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Основни изисквания:
• Да са физически лица, дееспособни български граждани;
• Да имат завършено средно образование;
• Да познават местните общности, включително местните етнически малцинства в насалените места на територията на община Сливен, техните културни особености, език, традиции и други специфични особености;
• Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
• Да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
• Да имат нагласа и желание за работа с родители, семейства от уязвими групи (роми);
2. Специфични изисквания:
Ще се счита за предимство:
• Да имат практически опит в работа със семейства и деца от етническите малцинства или в изпълнение на проекти в областта на предучилищно и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск;
• Владеене на езика/езиците на общността.

ІІ. Необходими документи
Кандидатите за заемане на длъжността: „Образователен експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи” представят следните документи:
1. Заявление до Председателя на Сдружението или упълномощен негов представител (Приложение 1), в което посочват длъжността, за която кандидатстват;
2. Документ за завършено образование (копие) и оригинал за справка;
3. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;
4. CV – по образец (Приложение 3);
5. Копие от сертификати /удостоверения/ за придобита допълнителна квалификация, ако притежава такива;
6. Копие от трудова книжка;
7. Документи по преценка на кандидата доказващи специфичен опит за изпълнение на дейността.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:
– Допускане по документи;
– Събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:
1. Една позиция за „Образователен експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи” по Дейност „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“. Дейността се реализира на територията на гр. Сливен. Заетост- на граждански договор за срок до 22 месеца (до 31.12.2020г); Почасова ангажираност- до 880 часа общо за периода.

V. Характер на работата – кратко описание на длъжността
Провеждане на образователни инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, за популяризиране на културната идентичност на ромската общност в община Сливен, организиране на образователни форуми/дебати с ромски и неромски ученици, родители, местна общност, общественици и др.

VІ. Срок и място на подаване на документите
Документите за участие в подбора се подават лично всеки работен ден от 9.00-12.00 ч и от 13.00 – 16.30 ч. в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Сливен, бул.“Цар Освободител“ 34- Г, в срок до 12.00ч на 24.04.2019 г.

Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.