logo-;

Във връзка с реализацията на Дейност „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01 и регистрационен номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен

ОБЯВЯВА

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: „Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция, „Образователен сътрудник „Детски градини“ – 1 /една/ позиция и „Образователен сътрудник „Основно училище“- 1 /една/ позиция.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Основни изисквания:
1.1. Да са физически лица, дееспособни български граждани;
1.2. Да имат завършено висше образование и минимум 7 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността „Образователен експерт“
1.3. Да имат завършено средно образование и минимум 3 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността „Образователен сътрудник“;
1.4. Да познават местните общности, включително местните етнически малцинства в насалените места на територията на община Сливен, техните културни особености, език, традиции и специфични особености;
1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
1.6. Да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
1.7. Да имат нагласа и желание за работа с родители, семейства от уязвими групи (роми)

2. Специфични изисквания:
Ще се счита за предимство
2.1. Да имат практически опит в работа със семейства и деца от етническите малцинства или в изпълнение на проекти в областта на предучилищно и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск;
2.2. Владеене на езика/езиците на общността

ІІ. Необходими документи
Кандидатите за заемане на длъжността „Образователен експерт“ и „Ообразователен сътрудник“ представят следните документи:
1. Заявление до председателя на Сдружението или упълномощен негов представител (Приложение 1), в което посочват длъжността и мястото на работа, за което кандидатстват;
2. Документ за завършено образование (копие и оригинал за справка);
3. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;
4. CV – по образец (Приложение 3);
5. Копие от сертификати /удостоверения/ за придобита допълнителна квалификация, ако притежава такива
6. Копие от трудова книжка и/или друг релевантен документ доказващ изискуем професионален опит;
7. Документи удостоверяващи практически опит в работа с деца и семейства от етническите малцинства или от изпълнение на сходни дейности по проекти, програми в областта на предучилищното и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца/ученици и семейства в риск.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:
– Допускане по документи;
– Събеседване (интервю) с кандидатите;

ІV. Място на работа:
1. Една позиция за „Образователен експерт“ за:
– ДГ „Звездица“ Сливен;
– ДГ „Перуника“ село Сотиря;
– ДГ „Роза“ село Жельо войвода;
– ДГ „Радост“ село Камен;
– ДГ „Слънчо“ село Самуилово;
– ДГ „Минзухар“ село Крушаре;
– ОУ „Паисий Хилендарски“ село Сотиря;
– ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода;
– ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Камен;
– ОУ „Христо Ботев“ село Самуилово;
– ОУ „Черноризец Храбър“ село Крушаре.

2. Една позиция за „Образователен сътрудник „Детски градини“ за:
– ДГ „Звездица“ Сливен;
– ДГ „Перуника“ село Сотиря;
– ДГ „Роза“ село Жельо войвода;
– ДГ „Радост“ село Камен;
– ДГ „Слънчо“ село Самуилово;
– ДГ „Минзухар“ село Крушаре.

3. Една позиция за „Образователен сътрудник „Основно училище“ за:
– ОУ „Паисий Хилендарски“ село Сотиря;
– ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода;
– ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Камен;
– ОУ „Христо Ботев“ село Самуилово;
– ОУ „Черноризец Храбър“ село Крушаре.

V. Характер на работата – кратко описание на длъжността
Предоставяне на интегрирани образователни и социални услуги, методическа подкрепа на ученици и родители (семейства).
Заетост на трудов договор, за срок до 22 месеца (до 31.12.2020г). Почасова ангажираност, за длъжността „Образователен експерт“ до 900 часа общо за периода, за длъжността „Образователен сътрудник „Детски градини“ до 900 часа общо за периода и за длъжността „Образователен сътрудник „Основно училище“ до 900 часа общо за периода.

VІ. Срок и място на подаване на документите
Документите за участие в подбора се подават лично всеки работен ден от 9.00-12.00 ч и от 13.00 – 16.30 ч. в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Сливен, бул.“Цар Освободител“ 34- Г, в срок до 12.00ч на 24.04.2019 г.
Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.