СДРУЖЕНИЕ „РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“

обявява

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

на тема „Всеки човек е роден под щастлива звезда“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват автори от цялата страна в 2 възрастови групи:

  • до 19г
  • над 19г

Участниците в конкурса могат да бъдат ученици, учащи, техните родители, семейства, приятели, които трябва да:

  • Изпратят най-малко 3/три/ авторски непубликувани творби в печатен или електронен вид на адрес: гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” 34 – Г, „Ромска академия за култура и образование”; e-mail: rakosliven@gmail.com
  • Кратко представяне – адрес, възраст, професия, публикации, ел.поща и телефон за връзка.
  • Краен срок за изпращане на творбите е: 16 май 2021 година

Ще бъдат присъдени следните награди:

  • Първа награда – 1 /един/ брой;
  • Втора награда – 2 /два/ броя;
  • Трета награда – 2 /два/ броя;
  • Поощрителни за детско творчество – 3 броя

РЕЗУЛТАТИТЕ от „Националния поетичен конкурс” ще бъдат обявени през месец май 2021г. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“.

НАГРАЖДАВАНЕТО ще се състои в гр.Сливен. Предвид епидемичната ситуация в страната са възможни промени. В случай на невъзможност да се проведе награждаването, организаторите ще се свържат с наградените.

Очакваме с нетърпение Вашите литературни творби!

„Национален поетичен конкурс“ се осъществява в рамките на дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ по Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.