P1090699Приключи четвърти модул от цикъл обучения на застъпниците от Сливен, Самуилово и Чинтулово по проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени”. Застъпниците преминаха практически обучения в систематизиране и анализ на анкети, представяне на местните приоритети, изисквания и етапи във формирането на предложения до звена и ръководители на местното управление. Участниците в обучението споделиха,че са срещнали сериозни трудности в провеждането на анкетите. Ниската грамотност на ромското население, неангажирането му в социалния живот, в конкретното решаване на местни проблеми, отслабва интересите на общността за участие в обществени инициативи. Често, откроили се общественици, противопоставят отделни ромски групи, обслужвайки различни политически интереси. А общностните проблеми са едни и решаването им е свързано предимно с работата на администрацията, с благоволението на отделни ръководители. Нужно е да се възпитава у ромите административна култура и дисциплина, да се изисква от властимащите да изпълняват своите задължения – заявиха участниците в обучението, проведено от Стела Костова, Васил Чапразов,  Антония Иванова и др.- Нужно е планираните задачи, приетите управленски решения, както и тяхното изпълнение, да бъдат широко огласявани, да стигат и до хората от крайните квартали, подчертаха ромските активисти.
26 април 2014 г. Антония Иванова

logo copy-0-0-1-0„Проект  „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg