logo

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“
с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В „ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЕДАГОЗИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД – 2018/2019г.
ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 9 октомври
Изисквания към кандидатите:
1. да са от ромски произход;
2. да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2018/2019 година;
3. да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца;
4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2017/2018 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2017/2018 година.

Необходими документи до крайния срок за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни, както и попълнена декларация от родител/настойник за кандидати под 18 годишна възраст.
2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, които са завършили 12-ти клас, но все още не са кандидатствали във ВУЗ.
3. Справка с годишни оценки по всички предмети за учебната 2017/2018 година, издадена от училището на кандидата.
4. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате.
5. Мотивационно писмо на тема: „Защо искам да стана детски учител?“, минимум една страница – формат А4, шрифт Times New Roman 12. Мотивационното писмо се прилага към формуляра за кандидатстване.

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с обратна разписка/, лично в офиса на организацията или на електронна поща:
email: stela_rmo@slivenbg.net

Цели на програмата:
Програмата цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Описание на програмата:
Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според нейните нужди.
Описание на финансовата подкрепа:
На приетите в програмата кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:
• Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор);
• Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ;
• Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването;
• Всички разходи, свързани с допълнителни обучения.

Договорни отношения:
Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ сключва договор за финансиране със студентите (по образец). От участниците в програмата ще се изисква да работят в детска градина в уязвима общност 5 години (общо, включително и работа по време на следването). Този срок може да бъде съкратен на 3 години в случай, че участниците в програмата бъдат насочени към друг източник на финансиране на следването след завършване на I курс.

За повече информация:
Име на представляващия организацията: Стела Костова
Име на организацията: Сдружение „Ромска академия за култура и образование“

Адрес на организацията: гр.Сливен, бул. Цар Освободител №34-Г