Стартира изпълнението на един от най-значимите социални и образователни проекти с наименование: „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ по ОПРЧР Договор № BG05M9OP001-2.018-0013, и по ОПНОИР Договор № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001 на стойност 889 917 лв. , по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1″, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ реализира мерки по дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на мобилна академия „Мисия образование“.

  • Работа с родители на ученици от селата на община Тунджа;
  • Организиране и провеждане мотивационни кампании /лекции, беседи, мобилни интерактивни форми на обучение, тематични срещи/ на място в селата на община „Тунджа“.
  • Насърчаване на родителите за пълноценно включване в образователния процес, чрез участие в училищния живот.
  • Провеждане на срещи, разговори и мотивиране на родителите да проявяват системен контрол и ангажираност относно редовното присъствие на децата им в училище, както и за повишаване на образователната степен на децата им
  • Осигуряване на професионална подкрепа за семействата на ромски ученици от магринализирани общности, чрез посещение на място и предоставяне на услуги, като семейно консултиране, формиране и развитие на родителски умения
  • Индивидуални и групови срещи с родителите на място – предоставяне на експертно мнение и подкрепа, препоръки относно нуждите на детето, начините за осигуряване на пълноценно развитие на учениците
  • Участие в организирането и провеждането на групови супервизии на родители и учители.
  • Разпространяване на информационни материали, свързани с дейност 2

Продължителността на проекта е 24 месеца