00-oblasten-savetЗаседанието на Областния съвет по етническите и интеграционните въпроси към областен управител – Сливен, беше открито от Димитър Сяров – областен управител, който след като поздрави присъстващите и прочете дневния ред, предостави на г-жа Веска Вълчева – заместник областен управител, да ръководи срещата и си тръгна.
Смяната на областния управител, уволнението на ресорен заместник-кмет, изборите …- тези се оказаха първите текущи въпроси, с които започна диалога между участниците в срещата.    Сливенската община все още няма назначен заместник-кмет, който да отговаря за ресора,  който включва и проблемите на ромите.
Румен Андонов, заместник-кмет по финансите, съвместяващ и новите отговорности, се учуди, че не е получил дневния ред, за да подготви доклад за интегрирането на българските граждани от ромски произход и „други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация”(правилно цитираме Националната стратегия за интеграция на ромите). Логично, доклад на Община Сливен нямаше. Г-н Андонов призна, че не е достатъчно подготвен по темата. Той заяви, че проблема за ромите невинаги е бил първостепенен за общината: „Може би поемаме ангажименти само в циклични моменти – културни мероприятия, празници, избори …“. И все пак, за 2015 година общината е заделила в своя бюджет 200 хил лева за „мероприятия” по темата.
Г-жа Петя Василева – зам.кмет на Община Нова Загора сподели, че общината е направила изменение на ПУП на кв. „Шести” в града, и че „не е възможно да се справят с решаването на проблемите за жилищните условия само със средства на общината, затова ще кандидатстват и ще разчитат на проекти”.
Зам.кметът на община Твърдица Петко Ненов, съобщи, че имат 26 необхванати деца в предучилищна възраст, защото родителите им са в чужбина. Успели да обхванат повечето деца, направили един етаж от детска градина, благодарение на което успели да сформират нова група от 30 ромчета. В община Твърдица около 90% от децата в детските градини и училищата са ромчета (по думи на кмета). За да решат проблема с незаконните жилища в ромските махали, в момента в община Твърдица правят нов квартал с 36 имота, които се разпродават на търг с разсрочено плащане.
Община Котел бе представена от зам.кмет Мариела Байкова, която съобщи, че миналата година са ремонтирали част от улиците в ромската махала на града, тази година имат заделени нови 60 хил. лв за асфалт.
В състоялата се дискусия за дневния ред на следващото заседание на ОССЕИВ д-р Панайотов предложи общините „да представят своите намерения, или проектна готовност, ако има такава, за кандидатстване с проекти по мерки на Оперативните програми, насочени към интеграцията на уязвимите групи”.
В края на заседанието, зам.областния управител Веска Вълчева, не пропусна да сподели, че „процесът е двустранен, всички – и институции, и НПО работят за интеграцията на ромите, ама те не искат да се интегрират”.
Защо ли се пишат тези стратегии, всъщност това беше незададеният от участниците въпрос, но на него трябва да отговорят други, а вероятно и на друго място.

20 февруари 2015 АДД, Антония Захариева

снимки: Областна администрация-Сливен