Предмета на процедурата е „Избор на лектори за провеждане на тематични срещи“ във връзка с реализацията на дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“, в съответствие с договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Предмета на поръчката включва избор на 4 лектори за провеждане на общо 20 тематични срещи в 5 села на община Сливен: Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре. Като всеки лектор трябва да проведе общо 5 тематични срещи (по една във всяко от петте села) в областта на образователната интеграция, гражданско образование и управление на мултикултурна образователна среда.

Крайна дата за подаване на оферти28.11.2019

https://rakobg.com/wp-content/uploads/2019/11/1-покана.docx

https://rakobg.com/wp-content/uploads/2019/11/2-оферта.docx

https://rakobg.com/wp-content/uploads/2019/11/2-оферта-изисквания.docx

https://rakobg.com/wp-content/uploads/2019/11/3-декларация.docx

https://rakobg.com/wp-content/uploads/2019/11/4-техническа-спецификация.docx

https://rakobg.com/wp-content/uploads/2019/11/5-методика-на-оценка.docx

https://rakobg.com/wp-content/uploads/2019/11/6-договор.docx

https://rakobg.com/wp-content/uploads/2019/11/2-оферта-изисквания.docx