Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за организиране и провеждане събития“ във връзка с реализацията на дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ в съответствие с договор номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва:
Обособена позиция 1: Организиране на поетичен конкурс;
Обособена позиция 2: Провеждане на семинари, беседи и др.;
Обособена позиция 3: Промотиране на „Книга за ромите“.

на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/1d854dbb-fcdc-4851-8669-d08a792d37d3

Краен срок: 14 март